XXII SESJA

RADY GMINY SKARBIMIERZ

VIII KADENCJI

odbędzie się dnia

18 czerwca 2021r. /piątek/ godz. 1000

w Domu Ludowym w Pawłowie

 

Porządek obrad

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy z dnia 25 marca 2021r.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności.
 5. Informacja z działalności Spółki EKO Skarbimierz za 2020r.
 6. Informacja o działalności sportowej w gminie.
 7. Przedstawienie raportu o stanie gminy za 2020 rok.
 8. Debata nad raportem o stanie gminy.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Skarbimierz wotum

     zaufania. 

 1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020r.
 2. a) sprawozdanie finansowe za 2020 rok;
 3. b) sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok;
 4. c) opinia RIO o sprawozdaniu z realizacji budżetu za 2020 rok;
 5. d) wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium;
 6. e) opinia RIO dotycząca wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz

      ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Skarbimierz za 2020 rok.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Skarbimierz.
 2. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zmiany budżetu gminy na 2021r.;
 • nadania nazw ulic w miejscowości w Małujowice.;
 • zasad udzielania dotacji celowych ze środków własnych gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska na terenie Gminy Skarbimierz.;
 • określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Skarbimierz na rok szkolny 2021/2022.;

 

 • wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Brzeg na wykonanie zdania w zakresie prowadzenia Punktu Pomocy Kryzysowej rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, z terenu Gminy Skarbimierz.;
 • wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.;
 • rozpatrzenia skargi /dane niepodlegające udostępnianiu – art.5 ustawy z dnia 6.09.2001r. o dostępie do informacji publicznej/ na Skarbnika Gminy Panią Urszulę Zacierkę i Dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Skarbimierzu Panią Grażynę Burską.;
 • rozpatrzenia petycji o opinię w sprawie przeprowadzenia Referendum Ludowego.;
 • rozpatrzenia petycji o poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego.
 1. Wolne wnioski, pisma do Rady Gminy.
 2. 15. Zamknięcie Sesji.

 

                                                                                              /-/ Marek Kołodziej

                                                                                      Przewodniczący Rady Gminy

 

 

Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Małujowice

Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Skarbimierz na rok szkolny 2021-2022

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji o poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie przeprowadzenia Referendum Ludowego

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Skarbimierz

Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Skarbimierz wotum zaufania

Projekt uchwały w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego

Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumenia międzygminnego z Gminą Brzeg

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021r.

 

 

Uchwały Rady Gminy Skarbimierz podjęte na XXII Sesji w dniu 18 czerwca 2021 roku:

 

Nr XXII/169/2021 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Skarbimierz wotum zaufania.;

Nr XXII/170/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Skarbimierz za 2020 rok.;

Nr XXII/171/2021 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Skarbimierz.;

Nr XXII/172/2021 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021r.;

Nr XXII/173/2021 w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości w Małujowice.;

Nr XXII/174/2021 w sprawie zasad udzielania dotacji celowych ze środków własnych gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska na terenie Gminy Skarbimierz.;

Nr XXII/175/2021 w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Skarbimierz na rok szkolny 2021/2022.;

Nr XXII/176/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Brzeg na wykonanie zdania w zakresie prowadzenia Punktu Pomocy Kryzysowej rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, z terenu Gminy Skarbimierz.;

Nr XXII/177/2021 w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.;

Nr XXII/178/2021 w sprawie rozpatrzenia skargi /dane niepodlegające udostępnianiu – art.5 ustawy z dnia 6.09.2001r. o dostępie do informacji publicznej/ na Skarbnika Gminy Panią Urszulę Zacierkę i Dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Skarbimierzu Panią Grażynę Burską.;

Nr XXII/179/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji o opinię w sprawie przeprowadzenia Referendum Ludowego.;

Nr XXII/180/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji o poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego.

 

Uchwała Nr XXII 170 2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Skarbimierz za 2020 rok Uchwała Nr XXII 171 2021 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Skarbimierz Uchwała Nr XXII 172 2021 w sprawie zmiany budżetu gminy Uchwała Nr XXII 173 2021 w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Małujowice Uchwała Nr XXII 174 2021 w sprawie zasad udzielania dotacji celowych ze środków własnych gminy na dofinasnowanie kosztówn inwestycji związanych z ochroną środowiska Uchwała Nr XXII 175 2021 w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Skarbimierz na rok szkolny Uchwała Nr XXII 176 2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumenia międzygminnego w Gminą Brzeg Uchwała Nr XXII 178 2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na Skarbnika i Dyrektorka GZS Uchwała Nr XXII 179 2021 w sprawie rozpatrzenia petycji o opinię w sprawie przeprowadzenia Referendum Ludowego Uchwała Nr XXII 180 2021 w sprawie rozpatrzenia petycji o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Uchwała Nr XXII177 2021 w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego

Uchwała Nr XXII 169 2021 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Skarbimierz wotum zaufania

Drukuj Wydrukuj artykuł