XXIV SESJA

RADY GMINY SKARBIMIERZ

VII KADENCJI

odbędzie się dnia

23 czerwca 2017r.

    /piątek/ godz.1200

  w sali Nr 7 Urzędu Gminy

 

              Porządek obrad.

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 22.05.2017r.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności.
 5. Zapytania radnych i sołtysów.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016r.
 7. a) sprawozdanie finansowe za 2016rok,
 8. b) sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016rok,
 9. c) opinia RIO o sprawozdaniu z realizacji budżetu za 2016rok,
 10. d) wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,
 11. e) opinia RIO dotycząca wniosku komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie:

1/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy

Skarbimierz za 2016rok.;

2/ udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Skarbimierz.;

3/ zmiany budżetu gminy na 2017r.;

4/przedstawienia stanowiska w przedmiocie lokalizacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego                          na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 135/4 – obręb Skarbimierz.;

5/ przedstawienia stanowiska w przedmiocie lokalizacji obiektu małej architektury w postaci kapliczki     na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 244/4 – obręb Brzezina.;

6/ przedstawienia stanowiska w przedmiocie lokalizacji biogazowi na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 184/146 i 184/86 – obręb Skarbimierz – Osiedle.;

7/ przedstawienia stanowiska w przedmiocie lokalizacji budynku gospodarczego (altanki) na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 122/6 – obręb Skarbimierz.;

8/ przedstawienia stanowiska w przedmiocie lokalizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej                     w formie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych zabudowie bliźniaczej na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 665 – obręb Pawłów.

 1. Informacja z działalności EKO-Skarbimierz Sp. z o.o.
 2. Odpowiedzi na zapytania radnych i sołtysów.
 3. Wolne wnioski, pisma do Rady Gminy.
 4. Zamknięcie Sesji.

 

/ –  / Piotr Szkoda

Przewodniczący Rady Gminy

 

 

 

Drukuj Wydrukuj artykuł