XXVII SESJA

RADY GMINY SKARBIMIERZ

VII KADENCJI

odbędzie się dnia

23 października 2017r.

    /poniedziałek/ godz.1330

  w sali Nr 7 Urzędu Gminy

 

           

              Porządek obrad.

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 25.09.2017r.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności.
 5. Zapytania radnych i sołtysów.
 6. Omówienie zmian dotyczących Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie

     Gminy Skarbimierz.

 1. 7. Podjęcie uchwał w sprawie:

      1/ zmiany budżetu gminy na 2017r.;

      2/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarbimierz na lata 2017-2028.;

3/ nadania nazw ulic w Małujowicach.;

      4/ przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami dotyczącymi nadania miejscowości

Skarbimierz – Osiedle statusu miasta.;

      5/ zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skarbimierz.

 1. Raport o stanie oświaty w gminie.
 2. Informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

      Alkoholowych.

 1. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych przez osoby do tego zobowiązane.
 2. Odpowiedzi na zapytania radnych i sołtysów.
 3. Wolne wnioski, pisma do Rady Gminy.
 4. Zamknięcie Sesji.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

/ –  / Piotr Szkoda

 

 

 

Drukuj Wydrukuj artykuł