XXVIII SESJA

RADY GMINY SKARBIMIERZ

VII KADENCJI

odbędzie się dnia

27 listopada 2017r.

    /poniedziałek/ godz.1000

  w sali Nr 7 Urzędu Gminy

 

           

              Porządek obrad.

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 23.10.2017r.
  4. Sprawozdanie Wójta z działalności.
  5. Zapytania radnych i sołtysów.
  6. 6. Podjęcie uchwał w sprawie:

1/ zmiany budżetu gminy na 2017r.;

2/ obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego na 2018 rok.;

3/ określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.;

4/ wysokości stawek podatku od nieruchomości.;

5/ przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania śieków na terenie Gminy Skarbimierz.;

6/ przedstawienia stanowiska w przedmiocie lokalizacji budynków poza nieprzekraczalną linią zabudowy.;

7/ przedstawienia stanowiska w przedmiocie lokalizacji hali namiotowej przy szkole podstawowej w Lipkach.;

8/ zmiany uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Skarbimierz.;
9/ szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian                       za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.;

10/ zmiany uchwały nr XXIX/200/2013 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 28 czerwca 2013r.               w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze                          i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych                  dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.;

11/ stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Gminnej Szkoły Podstawowej               w Skarbimierzu – Osiedle im. Komisji Edukacji Narodowej w Gminnym Zespole Szkół                       w Skarbimierzu – Osiedle.;

12/ „Programu współpracy Gminy Skarbimierz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”.;

13/ przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy

Skarbimierz na 2018 rok.;

14/ uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.

  1. Odpowiedzi na zapytania radnych i sołtysów.
  2. Wolne wnioski, pisma do Rady Gminy.
  3. Zamknięcie Sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/ –  / Piotr Szkoda

 

 

 

Drukuj Wydrukuj artykuł