XXX SESJA

RADY GMINY SKARBIMIERZ

VII KADENCJI

odbędzie się dnia

30 stycznia 2018r.

    /wtorek/ godz.1330

  w sali Nr 7 Urzędu Gminy

 

              Porządek obrad.

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 27.12.2017r.
  4. Sprawozdanie Wójta z działalności.
  5. Zapytania radnych i sołtysów.
  6. 6. Podjęcie uchwał w sprawie:

1/ zmiany budżetu gminy na 2017r.;

2/ zmiany wieloletniej prognozy finansowej.;

3/ trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych form

wychowania przedszkolnego funkcjonujących na terenie Gminy Skarbimierz, a także trybu

przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania.;

4/ zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z

ochroną środowiska na terenie Gminy Skarbimierz.

  1. Odpowiedzi na zapytania radnych i sołtysów.
  2. Wolne wnioski, pisma do Rady Gminy.
  3. Zamknięcie Sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/ –  / Piotr Szkoda

 

 

 

Drukuj Wydrukuj artykuł