XXX SESJA

RADY GMINY SKARBIMIERZ

VI KADENCJI

 

odbędzie się dnia 09 września 2013r. (poniedziałek)

o godz.1030 w sali Nr 7 tut. Urzędu.

 

 

Porządek obrad.

1. Otwarcie Sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 28.06.2013r.

4. Zapytania radnych i sołtysów.

5. Sprawozdanie Wójta z działalności.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

1/ zmiany budżetu gminy na 2013rok.;

2/ przyznania dotacji na roboty budowlane przy kościele p.w. Chrystusa Króla w Zielęcicach.;

3/ terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.;

4/ obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zatrudnionych w Gminnym Zespole Szkół w Skarbimierzu – Osiedle.;

5/ przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu.

7. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2013r.

8. Informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

9. Odpowiedzi na zapytania radnych i sołtysów.

10. Wolne wnioski, pisma do Rady Gminy.

11. Zamknięcie Sesji.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Marek Kołodziej

Do pobrania:

1. Projekty uchwał

2. Uchwały Rady Gminy Skarbimierz podjęte na XXX sesji w dniu 09 września 2013r.

Drukuj Wydrukuj artykuł