XXXI SESJA

RADY GMINY SKARBIMIERZ

VII KADENCJI

odbędzie się dnia

19 marca 2018r.

(poniedziałek) godz.1000

w Sali Nr 7 Urzędu Gminy Skarbimierz

 

                            Porządek obrad.

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 30.01.2018r.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności.
 5. Zapytania radnych i sołtysów.
 6. Informacja radcy prawnego urzędu gminy dotycząca ustawy z dnia 11 stycznia 2018r.

     o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie

     wybierania,  funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych.

 1. 7. Podjęcie uchwał w sprawie:

1/ zmiany budżetu gminy na 2018r.;

2/ zmiany wieloletniej prognozy finansowej.;

3/ emisji obligacji.;

4/ zaciągnięcia kredytu długoterminowego.;

5/ rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Skarbimierz na rok 2019 środków

stanowiących fundusz sołecki.;

6/ wyrażenia opinii oraz wystąpienia z wnioskiem o nadanie statutu miasta miejscowości Skarbimierz-Osiedle.;

7/ zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Prędocin.;

8/ zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Skarbimierz-Osiedle.;

9/ przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skarbimierz w roku 2018.;

10/ podziału Gminy Skarbimierz na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.;

11/podziału Gminy Skarbimierz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

 1. Informacja o działalności Straży Gminnej.
 2. Informacja o działalności Gminnej Biblioteki Publicznej.
 3. Odpowiedzi na zapytania radnych i sołtysów.
 4. Wolne wnioski, pisma do Rady Gminy.
 5. Zamknięcie Sesji.

 

 

 

                                                                 Przewodniczący Rady Gminy

(-) Piotr Szkoda

Drukuj Wydrukuj artykuł