XXXI SESJA

RADY GMINY SKARBIMIERZ

VIII KADENCJI

odbędzie się dnia

24 czerwca 2022r.

    /piątek/ godz.1630

w Domu Ludowym w Pawłowie

              Porządek obrad.

1. Otwarcie Sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy z dnia 27 maja 2022r.

 4. Zapytania radnych i sołtysów.

 5. Sprawozdanie Wójta z działalności.

   6. Informacja z działalności Spółki EKO Skarbimierz za 2021r. 

 7. Przedstawienie raportu o stanie gminy za 2021 rok.

 8. Debata nad raportem o stanie gminy.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Skarbimierz wotum

     zaufania. 

10. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021r.

a)  sprawozdanie finansowe za 2021 rok;

b) sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok;

c) opinia RIO o sprawozdaniu z realizacji budżetu za 2021 rok;

d) wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium;

e) opinia RIO dotycząca wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz                               

      ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Skarbimierz za 2021 rok.

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Skarbimierz.

  13. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. zmiany budżetu gminy na 2022r.;
  2. zmiany wieloletniej prognozy finansowej.;
  3. ustalenia wynagrodzenia Wójtowi Gminy Skarbimierz Panu Andrzejowi Pulitowi.

14. Wolne wnioski, pisma do Rady Gminy.

  15. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

                                                       / –  / Marek Kołodziej

Drukuj Wydrukuj artykuł