XXXII SESJA

RADY GMINY SKARBIMIERZ

VI KADENCJI

odbędzie się dnia

28 października 2013r.

(poniedziałek) godz.1000

 

 

Porządek obrad.

1. Otwarcie Sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z sesji z dnia 09.09.2013r.

4. Zapytania radnych i sołtysów.

5. Sprawozdanie Wójta z działalności.

6. Raport o stanie oświaty w gminie

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

1/ zmiany budżetu gminy na 2013rok.;

2/ przyznania dotacji na roboty budowlane przy kościele p.w. Chrystusa Króla w Zielęcicach.;

3/ przyznania dotacji na roboty budowlane przy kościele p.w. Matki Bożej Różańcowej w Pępicach;

4/ wysokości stawek podatku od nieruchomości;

5/ obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego na 201rok.;

6/ zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych miejscowości Skarbimierz -Osiedle.;

7/ określenie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na

prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk

dla bezdomnych zwierząt, a także prowadzenie grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.;

8/ przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i

zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Skarbimierz.;

9/ określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminnym Przedszkolu

Publicznym wchodzącym w skład Gminnego Zespołu Szkół w Skarbimierzu-Osiedle.;

10/ rozpatrzenia skargi Pana Jana Kochanowskiego na sołtysa wsi Małujowice Pana Tadeusza Perca.;

8. Opiniowanie nowych projektów wzoru herbu Gminy.

9. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych przez osoby do

tego zobowiązane.

10. Odpowiedzi na zapytania radnych i sołtysów.

11. Wolne wnioski, pisma do Rady Gminy.

12. Zamknięcie Sesji.

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Marek Kołodziej

Do pobrania:

1. Projekty uchwał
2. Uchwały podjęte na XXXII sesji Rady Gminy Skarbimierz

Drukuj Wydrukuj artykuł