XXXIII SESJA

RADY GMINY SKARBIMIERZ

VI KADENCJI

odbędzie się dnia

16 grudnia 2013r.

(poniedziałek) godz.1030

 

 

Porządek obrad.

1. Otwarcie Sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 28.10.2013r.

4. Zapytania radnych i sołtysów.

5. Sprawozdanie Wójta z działalności.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

1/ zmiany budżetu gminy na 2013rok.;

2/ zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2013r.;

3/ uchwalenia budżetu na 2014rok.;

4/ wieloletniej prognozy finansowej na 2014r.;

5/ określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.;

6/ przejęcia przez Gminę Skarbimierz zadania zimowego utrzymania drogi powiatowej.;

7/ zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku województwa Opolskiego w sprawie wyznaczenia

aglomeracji „Brzeg”.;

8/ przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Skarbimierz na 2014rok.;

9/ uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014rok.

10/ uchwalenia Programu współpracy Gminy Skarbimierz z organizacjami pozarządowymi i innymi

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.;

11/ udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania

– utworzenie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu.;

12/ określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminnym Przedszkolu Publicznym wchodzącym w skład Gminnego Zespołu Szkół w Skarbimierzu-Osiedle.

7. Przyjęcie Planu Pracy Rady Gminy Skarbimierz na 2014 rok oraz Planów Pracy

Komisji Rady Gminy na 2014 rok.

8. Odpowiedzi na zapytania radnych i sołtysów.

9. Wolne wnioski, pisma do Rady Gminy.

10. Zamknięcie Sesji.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Marek Kołodziej

Do pobrania:

Drukuj Wydrukuj artykuł