- Urząd Gminy Skarbimierz - https://skarbimierz.pl -

XXXIII Sesja Rady Gminy Skarbimierz

XXXIII SESJA

RADY GMINY SKARBIMIERZ

VI KADENCJI

odbędzie się dnia

16 grudnia 2013r.

(poniedziałek) godz.1030

 

 

Porządek obrad.

1. Otwarcie Sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 28.10.2013r.

4. Zapytania radnych i sołtysów.

5. Sprawozdanie Wójta z działalności.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

1/ zmiany budżetu gminy na 2013rok.;

2/ zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2013r.;

3/ uchwalenia budżetu na 2014rok.;

4/ wieloletniej prognozy finansowej na 2014r.;

5/ określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.;

6/ przejęcia przez Gminę Skarbimierz zadania zimowego utrzymania drogi powiatowej.;

7/ zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku województwa Opolskiego w sprawie wyznaczenia

aglomeracji „Brzeg”.;

8/ przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Skarbimierz na 2014rok.;

9/ uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014rok.

10/ uchwalenia Programu współpracy Gminy Skarbimierz z organizacjami pozarządowymi i innymi

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.;

11/ udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania

– utworzenie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu.;

12/ określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminnym Przedszkolu Publicznym wchodzącym w skład Gminnego Zespołu Szkół w Skarbimierzu-Osiedle.

7. Przyjęcie Planu Pracy Rady Gminy Skarbimierz na 2014 rok oraz Planów Pracy

Komisji Rady Gminy na 2014 rok.

8. Odpowiedzi na zapytania radnych i sołtysów.

9. Wolne wnioski, pisma do Rady Gminy.

10. Zamknięcie Sesji.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Marek Kołodziej

Do pobrania: