XXXIV SESJA

RADY GMINY SKARBIMIERZ

VI KADENCJI

odbędzie się dnia

21 lutego 2014r.

(piątek) godz.1030

 

 

Porządek obrad.

1. Otwarcie Sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad

3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 16.12.2013r.

4. Zapytania radnych i sołtysów.

5. Sprawozdanie Wójta z działalności.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

1/  nadania nazw ulic w miejscowości Skarbimierz-Osiedle.;

2/  zmiany Uchwały Nr XXII/146/2012 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie

przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skarbimierz wraz ze

szczegółową inwentaryzacją oraz Prognozy oddziaływania na środowisko skutków realizacji

Programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Skarbimierz.;

3/ określenia zasad wydatków na pomoc za świadczenia w zakresie dożywania w formie posiłku albo

świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego programu

wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata

2014-2020.;

4/ wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania”

Na lata 2014-2020.;

5/ podwyższenia kwot dochodów uprawnionych do przyznania zasiłku na zakup posiłku lub żywności

w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc

państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.;

6/ upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarbimierzu do załatwiania

indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku

energetycznego.;

7/ rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Skarbimierz.;

8/ rozpatrzenia skargi na Dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Skarbimierzu.;

9/ poparcia stanowiska Rady Powiatu Brzeskiego wobec kolejowego rozkładu jazdy.

7. Sprawozdanie dotyczące działalności niepublicznego przedszkola za rok 2013.

8. Informacja z działalności Straży Gminnej.

9. Opiniowanie nowych projektów wzoru herbu Gminy.

10. Sprawozdanie z prac Komisji stałych Rady Gminy Skarbimierz za rok 2013.

11. Odpowiedzi na zapytania radnych i sołtysów.

12. Wolne wnioski, pisma do Rady Gminy.

13. Zamknięcie Sesji.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Marek Kołodziej
Załącznik do projektów ustaw

Projekty Uchwał Rady Gminy

Drukuj Wydrukuj artykuł