XXXV SESJA

RADY GMINY SKARBIMIERZ

VI KADENCJI

odbędzie się dnia

24 marca 2014r.

(poniedziałek) godz.1030

 

 

PROJEKTY UCHWAŁ na XXXV Sesję Rady Gminy Skarbimierz w dniu 24 marca 2014r.

 

Porządek obrad.

1. Otwarcie Sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 21.02.2014r.

4. Zapytania radnych i sołtysów.

5. Sprawozdanie Wójta z działalności.

6. Informacja o działalności Gminnej Biblioteki Publicznej.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

1/  zmiany budżetu gminy na 2014r.;

2/ zmiany wieloletniej prognozy finansowej.;

3/ emisji obligacji komunalnych.;

4/ zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu.;

5/ rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Skarbimierz na rok 2015 środków stanowiących

fundusz sołecki.;

6/ przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na

terenie Gminy Skarbimierz w roku 2014.;

7/ wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej znajdującej się w Kruszynie oznaczonej jako

działka nr 69/2 ark. m.1.;

8/ wyrażenia zgody na współdziałania z Zarządem Powiatu Brzeskiego w zakresie udzielenia z budżetu

gminy pomocy rzeczowej na remont chodników przy drogach powiatowych znajdujących się na

terenie Gminy Skarbimierz.;

9/  wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa i zawarcia porozumienia w sprawie współpracy w

ramach realizacji Projektu pt. „Wzmocnienie efektywnej współpracy i integracji JST w obszarze

Subregionu Brzeskiego poprzez rozwój powiązań funkcjonalnych” w ramach konkursu dotacji na

działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w

ramach miejskich obszarów funkcjonalnych, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego

Pomoc Techniczna 2007-2013 (PO PT).;

10/ przystąpienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora.;

11/ dostosowania opisu granic obwodów głosowania gminy Skarbimierz do stanu faktycznego.;

12/ dostosowania opisu granic okręgów wyborczych gminy Skarbimierz do stanu faktycznego.;

13/ zmiany uchwały Nr XI/105/2007 z dnia 29 listopada 2007roku w sprawie utworzenia samorządowej

instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna.

8. Odpowiedzi na zapytania radnych i sołtysów.

9. Wolne wnioski, pisma do Rady Gminy.

10. Zamknięcie Sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Marek Kołodziej

Drukuj Wydrukuj artykuł