XXXVI SESJA

RADY GMINY SKARBIMIERZ

VIII KADENCJI

odbędzie się dnia

28 listopada 2022r.

    /poniedziałek/ godz.1000

w Sali nr 7 Urzędu Gminy

              Porządek obrad.

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołów z Sesji Rady Gminy z dnia 28 października 2022r. i 09 listopada 2022r.

 4. Zapytania radnych i sołtysów.

 5. Sprawozdanie Wójta z działalności.

   6. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. zmiany budżetu gminy na 2022r.;
  2. przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw NMP Różańcowej w Kruszynie.;
  3. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.;
  4. „Programu współpracy Gminy Skarbimierz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”.;
  5. ustalenia stawki za 1km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.

  7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarbimierzu

      za rok 2021 (w tym: Sprawozdanie z realizacji zadań  z zakresu wspierania rodziny za

     2021r. oraz ocena zasobu pomocy społecznej za rok 2021)

  8.  Odpowiedzi na zapytania radnych i sołtysów.

  9.  Wolne wnioski, pisma do Rady Gminy.

   10. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

                                                       / –  / Marek Kołodziej

Drukuj Wydrukuj artykuł