XXXVI SESJA

RADY GMINY SKARBIMIERZ

VIII KADENCJI

odbędzie się dnia

28 listopada 2022r.

    /poniedziałek/ godz.1000

w Sali nr 7 Urzędu Gminy

              Porządek obrad.

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołów z Sesji Rady Gminy z dnia 28 października 2022r. i 09 listopada 2022r.

 4. Zapytania radnych i sołtysów.

 5. Sprawozdanie Wójta z działalności.

   6. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. zmiany budżetu gminy na 2022r.;
  2. przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw NMP Różańcowej w Kruszynie.;
  3. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.;
  4. „Programu współpracy Gminy Skarbimierz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”.;
  5. ustalenia stawki za 1km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.

  7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarbimierzu

      za rok 2021 (w tym: Sprawozdanie z realizacji zadań  z zakresu wspierania rodziny za

     2021r. oraz ocena zasobu pomocy społecznej za rok 2021)

  8.  Odpowiedzi na zapytania radnych i sołtysów.

  9.  Wolne wnioski, pisma do Rady Gminy.

   10. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

                                                       / –  / Marek Kołodziej

28 listopada 2022r.

  1. Uchwała Nr XXXVI/265/2022 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022r.;


Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (12)
Barbara Gutwińska, Joanna Janocha, Zdzisław Kmieć, Marek Kołodziej, Małgorzata Kowalska, Dariusz Nawrocki, Dawid Niezgoda, Janusz Sobyra, Piotr Szkoda, Artur Uryga, Zdzisław Uryga, Piotr Wysocki
NIEOBECNI (3)
Ryszard Kwaśnica, Stanisław Magiera, Dorota Rybacka

  • Uchwała Nr XXXVI/266/2022 w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej w Kruszynie pw NMP Różańcowej w Kruszynie.;

Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (12)
Barbara Gutwińska, Joanna Janocha, Zdzisław Kmieć, Marek Kołodziej, Małgorzata Kowalska, Dariusz Nawrocki, Dawid Niezgoda, Janusz Sobyra, Piotr Szkoda, Artur Uryga, Zdzisław Uryga, Piotr Wysocki
NIEOBECNI (3)
Ryszard Kwaśnica, Stanisław Magiera, Dorota Rybacka

  • Uchwała Nr XXXVI/267/2022 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.;

Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (12)
Barbara Gutwińska, Joanna Janocha, Zdzisław Kmieć, Marek Kołodziej, Małgorzata Kowalska, Dariusz Nawrocki, Dawid Niezgoda, Janusz Sobyra, Piotr Szkoda, Artur Uryga, Zdzisław Uryga, Piotr Wysocki
NIEOBECNI (3)
Ryszard Kwaśnica, Stanisław Magiera, Dorota Rybacka

  • Uchwała Nr XXXVI/268/2022 w sprawie „Programu współpracy Gminy Skarbimierz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”.;

Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (12)
Barbara Gutwińska, Joanna Janocha, Zdzisław Kmieć, Marek Kołodziej, Małgorzata Kowalska, Dariusz Nawrocki, Dawid Niezgoda, Janusz Sobyra, Piotr Szkoda, Artur Uryga, Zdzisław Uryga, Piotr Wysocki
NIEOBECNI (3)
Ryszard Kwaśnica, Stanisław Magiera, Dorota Rybacka

  • Uchwała Nr XXXVI/269/2022 w sprawie ustalenia stawki za 1km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.

Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (12)
Barbara Gutwińska, Joanna Janocha, Zdzisław Kmieć, Marek Kołodziej, Małgorzata Kowalska, Dariusz Nawrocki, Dawid Niezgoda, Janusz Sobyra, Piotr Szkoda, Artur Uryga, Zdzisław Uryga, Piotr Wysocki
NIEOBECNI (3)
Ryszard Kwaśnica, Stanisław Magiera, Dorota Rybacka

Drukuj Wydrukuj artykuł