XXXVII SESJA

RADY GMINY SKARBIMIERZ

VIII KADENCJI

odbędzie się dnia

16 grudnia 2022r.

    /piątek/ godz.1000

w Sali nr 7 Urzędu Gminy

              Porządek obrad

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy z dnia 28 listopada 2022r.

 4. Zapytania radnych i sołtysów.

 5. Sprawozdanie Wójta z działalności.

   6. Podjęcie uchwał w sprawie:

  7.  Przyjęcia Ramowych Planów Pracy Rady Gminy i stałych komisji rady na 2023 rok.

  8.  Odpowiedzi na zapytania radnych i sołtysów.

  9.  Wolne wnioski, pisma do Rady Gminy.

     – pismo rodziców w sprawie sytuacji w przedszkolu publicznym.

   10. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

                                                       / –  / Marek Kołodziej

 1. Uchwała Nr XXXVII/270/2022 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022r.;

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Barbara Gutwińska, Joanna Janocha, Zdzisław Kmieć, Marek Kołodziej, Małgorzata Kowalska, Ryszard Kwaśnica, Stanisław Magiera, Dariusz Nawrocki, Dawid Niezgoda, Dorota Rybacka, Janusz Sobyra, Piotr Szkoda, Artur Uryga, Zdzisław Uryga, Piotr Wysocki

 • Uchwała Nr XXXVII/271/2022 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.;

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Barbara Gutwińska, Joanna Janocha, Zdzisław Kmieć, Marek Kołodziej, Małgorzata Kowalska, Ryszard Kwaśnica, Stanisław Magiera, Dariusz Nawrocki, Dawid Niezgoda, Dorota Rybacka, Janusz Sobyra, Piotr Szkoda, Artur Uryga, Zdzisław Uryga, Piotr Wysocki

 • Uchwała Nr XXXVII/272/2022 w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok.;

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Barbara Gutwińska, Joanna Janocha, Zdzisław Kmieć, Marek Kołodziej, Małgorzata Kowalska, Ryszard Kwaśnica, Stanisław Magiera, Dariusz Nawrocki, Dawid Niezgoda, Dorota Rybacka, Janusz Sobyra, Piotr Szkoda, Artur Uryga, Zdzisław Uryga, Piotr Wysocki


 • Uchwała Nr XXXVII/273/2022 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.;

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Barbara Gutwińska, Joanna Janocha, Zdzisław Kmieć, Marek Kołodziej, Małgorzata Kowalska, Ryszard Kwaśnica, Stanisław Magiera, Dariusz Nawrocki, Dawid Niezgoda, Dorota Rybacka, Janusz Sobyra, Piotr Szkoda, Artur Uryga, Zdzisław Uryga, Piotr Wysocki • Uchwała Nr XXXVII/274/2022 w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia Regulaminu określającego zasady handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników.;


Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (14)
Barbara Gutwińska, Joanna Janocha, Zdzisław Kmieć, Marek Kołodziej, Ryszard Kwaśnica, Stanisław Magiera, Dariusz Nawrocki, Dawid Niezgoda, Dorota Rybacka, Janusz Sobyra, Piotr Szkoda, Artur Uryga, Zdzisław Uryga, Piotr Wysocki
BRAK GŁOSU (1)
Małgorzata Kowalska

 • Uchwała Nr XXXVII/275/2022 w sprawie wyboru metody i ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.;

Głosowano wniosek w sprawie:
M.Kołodziej-radny-zgłosił wniosek o zmianę kwoty stawki w paragrafie 1 pkt.2 za każdą osobę po 28,00 zł..

Wyniki głosowania
ZA: 9, PRZECIW: 3, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (9)
Barbara Gutwińska, Joanna Janocha, Zdzisław Kmieć, Marek Kołodziej, Małgorzata Kowalska, Ryszard Kwaśnica, Stanisław Magiera, Piotr Szkoda, Artur Uryga
PRZECIW (3)
Dariusz Nawrocki, Dorota Rybacka, Zdzisław Uryga
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Dawid Niezgoda, Janusz Sobyra
BRAK GŁOSU (1)
Piotr Wysocki

 • Uchwała Nr XXXVII/276/2022 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Skarbimierz.;


Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Barbara Gutwińska, Joanna Janocha, Zdzisław Kmieć, Marek Kołodziej, Małgorzata Kowalska, Ryszard Kwaśnica, Stanisław Magiera, Dariusz Nawrocki, Dawid Niezgoda, Dorota Rybacka, Janusz Sobyra, Piotr Szkoda, Artur Uryga, Zdzisław Uryga, Piotr Wysocki

 • Uchwała Nr XXXVII/277/2022 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.;

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Barbara Gutwińska, Joanna Janocha, Zdzisław Kmieć, Marek Kołodziej, Małgorzata Kowalska, Ryszard Kwaśnica, Stanisław Magiera, Dariusz Nawrocki, Dawid Niezgoda, Dorota Rybacka, Janusz Sobyra, Piotr Szkoda, Artur Uryga, Zdzisław Uryga, Piotr Wysocki


 • Uchwała Nr XXXVII/278/2022 w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy dla zbiorowego odprowadzenia ścieków w Gminie Skarbimierz.;

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Barbara Gutwińska, Joanna Janocha, Zdzisław Kmieć, Marek Kołodziej, Małgorzata Kowalska, Ryszard Kwaśnica, Stanisław Magiera, Dariusz Nawrocki, Dawid Niezgoda, Dorota Rybacka, Janusz Sobyra, Piotr Szkoda, Artur Uryga, Zdzisław Uryga, Piotr Wysocki

 1. Uchwała Nr XXXVII/279/2022 w sprawie nadania nazwy ulicy „Leśna” w Pępicach.;

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Barbara Gutwińska, Joanna Janocha, Zdzisław Kmieć, Marek Kołodziej, Małgorzata Kowalska, Ryszard Kwaśnica, Stanisław Magiera, Dariusz Nawrocki, Dawid Niezgoda, Dorota Rybacka, Janusz Sobyra, Piotr Szkoda, Artur Uryga, Zdzisław Uryga, Piotr Wysocki


 1. Uchwała Nr XXXVII/280/2022 w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/200/2013 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (14)
Barbara Gutwińska, Joanna Janocha, Zdzisław Kmieć, Marek Kołodziej, Małgorzata Kowalska, Ryszard Kwaśnica, Dariusz Nawrocki, Dawid Niezgoda, Dorota Rybacka, Janusz Sobyra, Piotr Szkoda, Artur Uryga, Zdzisław Uryga, Piotr Wysocki
BRAK GŁOSU (1)
Stanisław Magiera

 1. Uchwała Nr XXXVII/281/2022 w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (14)
Barbara Gutwińska, Joanna Janocha, Zdzisław Kmieć, Marek Kołodziej, Małgorzata Kowalska, Ryszard Kwaśnica, Stanisław Magiera, Dariusz Nawrocki, Dawid Niezgoda, Dorota Rybacka, Janusz Sobyra, Piotr Szkoda, Artur Uryga, Zdzisław Uryga
BRAK GŁOSU (1)
Piotr Wysocki

Drukuj Wydrukuj artykuł