XXXVII SESJA

RADY GMINY SKARBIMIERZ

VI KADENCJI

odbędzie się dnia

23 maja 2014r.

(piątek) godz.1000

 

Porządek obrad.

1. Otwarcie Sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 24.04.2014r.

4. Zapytania radnych i sołtysów.

5. Sprawozdanie Wójta z działalności.

6. Informacja o stanie zabezpieczenia oraz ochrony p-poż i ppow w gminie.

7. Informacja z działalności EKO-Skarbimierz Sp. z o.o. z bilansem finansowym.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

1/ przyznania dotacji na roboty budowlane przy kościele p.w. Trójcy Świętej w Łukowicach Brzeskich.;

2/ wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości zabudowanej wpisanej do

rejestru zabytków, stanowiącej własność Gminy Skarbimierz, położonej w Kruszynie na działce nr

69/2.;

3/ przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu.;

4/ zaopiniowania łączenia gmin w okręgu wyborczym powiatu.

9. Sprawozdanie z działalności sportowej w gminie.

10.Odpowiedzi na zapytania radnych i sołtysów.

11.Wolne wnioski, pisma do Rady Gminy.

12.Zamknięcie Sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Marek Kołodziej

Drukuj Wydrukuj artykuł