XXXVIII SESJA

RADY GMINY SKARBIMIERZ

VII KADENCJI

odbędzie się dnia

13 września 2018r.

           /czwartek/ godz.1000

       w sali Nr 7 Urzędu Gminy

 

 

          Porządek obrad.

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołów z sesji z dnia 16.05.2018r.;08.06.2018r.;18.06.2018r.;26.06.2018r.
  4. Sprawozdanie Wójta z działalności.
  5. Zapytania radnych i sołtysów.
  6. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2018r.
  7. Podjęcie uchwał w sprawie:

1/  zmiana budżetu gminy na 2018r.;

2/  zmiana wieloletniej prognozy finansowej.;

3/  przyznania dotacji na roboty budowlane przy kościele p.w. Najświętszej Maryi Panny

Różańcowej w Brzezinie.;

4/  wyrażenia zgody na zbycie lokalu nr 5 znajdującego się w budynku nr 89 w Łukowicach

Brzeskich i przyznania pierwszeństwa w jego nabyciu.;

5/  aktualności obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Skarbimierz.;

6/ określenia zasad i rozmiaru zniżek oraz ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru

godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Skarbimierz.;

7/ określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu

i oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Skarbimierz.;

8/  ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Skarbimierz.;

9/ zasad usytuowania na terenie gminy Skarbimierz miejsc sprzedaży i podawania napojów

alkoholowych.

  1. Analiza i wyrażenie opinii w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody

    i odprowadzania ścieków na terenie gminy Skarbimierz.

  1. Odpowiedzi na zapytania radnych i sołtysów.
  2. Wolne wnioski, pisma do Rady Gminy.

11 . Zamknięcie Sesji.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

/ –  / Piotr Szkoda

 

 

 

Drukuj Wydrukuj artykuł