XXXVSESJA

RADY GMINY SKARBIMIERZ

VII KADENCJI

odbędzie się dnia

08 czerwca 2018r.

           /piątek/ godz.1200

  w sali Nr 7 Urzędu Gminy

 

              Porządek obrad.

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z sesji z dnia 23.04.2018r.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności.
 5. Zapytania radnych i sołtysów.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017r.
 7. a) sprawozdanie finansowe za 2017rok,
 8. b) sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017rok,
 9. c) opinia RIO o sprawozdaniu z realizacji budżetu za 2017rok,
 10. d) wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,
 11. e) opinia RIO dotycząca wniosku komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie:

1/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy

Skarbimierz za 2017rok.;

2/ udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Skarbimierz.;

3/ zmiany budżetu gminy na 2018r.;

4/ przyznania dotacji na prace restauratorskie przy kościele p.w. Św. Jakuba Apostoła w Małujowicach.;

5/ przyznania dotacji na roboty budowlane przy kościele p.w. Najświętszej Maryi Panny Różańcowej

w Brzezinie.;

6/ przedstawienia stanowiska w przedmiocie lokalizacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego

w odległości około 1,5 m od granicy działki.;

7/ ustalenia dopłat do taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

w Gminie Skarbimierz.;

8/zmiany Uchwały Rady Gminy Skarbimierz Nr XIII/100/2016 z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Skarbimierz na lata 2015-2020.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

/ –  / Piotr Szkoda

 

 

 

Drukuj Wydrukuj artykuł