XXVI SESJA

RADY GMINY SKARBIMIERZ

VIII KADENCJI

odbędzie się dnia

29 grudnia 2021r. /środa/ godz. 1000

w hali sportowej GSP w Skarbimierzu-Osiedle

Porządek obrad

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy z dnia 26 listopada 2021r.
 4. Zapytania radnych i sołtysów.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zmiany budżetu gminy na 2021r.;
 • zmiany wieloletniej prognozy finansowej.;
 • uchwalenia budżetu na 2022 rok.;
 • wieloletniej prognozy finansowej.;
 • zmiany Uchwały Nr VII/51/2015 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 19 czerwca 2015 roku w sprawie potwierdzenia członkostwa Gminy Skarbimierz w Stowarzyszeniu „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”, działającego jako Lokalna Grupa Działania.;
 • nadania nazw ulic w miejscowości Łukowice Brzeskie.;
 • nadania nazwy ulicy „Wierzbowa” w Skarbimierzu – Osiedle.;
 • opinii o lokalizacji inwestycji polegających na budowie farm fotowoltaicznych na terenach produkcyjnych, usługowo – produkcyjnych oraz terenach rolnych klas IV,V,VI oraz nieużytkach położonych w granicach Gminy Skarbimierz.;
 • stanowienia o kierunkach działania wójta.;
 • przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Skarbimierz na lata 2021- 2027.;
 • „Programu współpracy Gminy Skarbimierz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”.;
 • Określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pracujących w Gminnym Zespole Szkół w Skarbimierzu-Osiedle, dla których ustalony plan jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.;
 • Przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Skarbimierz na 2022 rok.;
 • Uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022rok;
 • rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Skarbimierz z dnia 16 listopada 2021r.;

7.  Przyjęcia Ramowych Planów Pracy Rady Gminy i stałych komisji rady na 2022 rok.

8.  Odpowiedzi na zapytania radnych i sołtysów.

9.  Wolne wnioski, pisma do Rady Gminy.

  10. Zamknięcie Sesji.

                                                                                              /-/ Marek Kołodziej

                                                                                      Przewodniczący Rady Gminy

 • Nr XXVI/206/2021 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021r.;
 • Nr XXVI/207/2021 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.;
 • Nr XXVI/208/2021 w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok.;
 • Nr XXVI/209/2021 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.;
 • Nr XXVI/210/2021 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/197/2021 w sprawie wyboru metody i ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. ;
 • Nr XXVI/211/2021 w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/51/2015 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 19 czerwca 2015 roku w sprawie potwierdzenia członkostwa Gminy Skarbimierz w Stowarzyszeniu „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”, działającego jako Lokalna Grupa Działania.;
 • Nr XXVI/212/2021 w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Łukowice Brzeskie.;
 • Nr XXVI/213/2021 w sprawie nadania nazwy ulicy „Wierzbowa” w Skarbimierzu – Osiedle.;
 • Nr XXVI/214/2021 w sprawie opinii o lokalizacji inwestycji polegających na budowie farm fotowoltaicznych na terenach produkcyjnych, usługowo – produkcyjnych oraz terenach rolnych klas IV,V,VI oraz nieużytkach położonych w granicach Gminy Skarbimierz.;
 • Nr XXVI/215/2021 w sprawie stanowienia o kierunkach działania wójta.;
 • Nr XXVI/216/2021 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Skarbimierz na lata 2021- 2027.;
 • Nr XXVI/217/2021 w sprawie „Programu współpracy Gminy Skarbimierz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”.;
 • Nr XXVI/218/2021 w sprawie Określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pracujących w Gminnym Zespole Szkół w Skarbimierzu-Osiedle, dla których ustalony plan jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.;
 • Nr XXVI/219/2021 w sprawie Przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Skarbimierz na 2022 rok.;
 • Nr XXVI/220/2021 w sprawie Uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022rok;
 • Nr XXVI/221/2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Skarbimierz z dnia 16 listopada 2021r.
Drukuj Wydrukuj artykuł