XLIII SESJA

RADY GMINY SKARBIMIERZ

VIII KADENCJI

odbędzie się dnia

14 grudnia 2023r.

    /czwartek/ godz.1000

w Sali nr 7 Urzędu Gminy

             Porządek obrad

1. Otwarcie Sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy z dnia 27 października 2023r.

4. Zapytania radnych i sołtysów.

 5. Sprawozdanie Wójta z działalności.

   6. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. zmiany budżetu gminy na 2023r.;
 2. zmiany wieloletniej prognozy finansowej.;
 3. uchwalenia budżetu na 2024 rok.;
 4. wieloletniej prognozy finansowej.;
 5. przyznania w 2024 roku dotacji na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy kościele p.w. NMP Różańcowej w Kruszynie.;
 6. przyznania w 2024 roku dotacji na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy kościele p.w. Św. Jakuba Apostoła w Małujowicach.;
 7. przyznania w 2024 roku dotacji na roboty budowlane przy kościele p.w. Trójcy Świętej  w Łukowicach Brzeskich.;
 8. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.;
 9. Programu współpracy Gminy Skarbimierz z organizacjami pozarządowymi innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024.;
 10. Likwidacji Straży Gminnej w gminie Skarbimierz.;
 11. Ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata  2024-2028.;
 12. Określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.;
 13. Zmiany uchwały nr XXIX/200/2013 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 28 czerwca 2013r.  w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze   i specjalistyczne, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.;
 14. Podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028.;
 15. Nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Skarbimierzu.;

7.  Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarbimierzu

      za rok 2022.

8. Informacja dotycząca stanu zaawansowania prac nad zmianą Studium uwarunkowań

     i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

9. Przyjęcia Ramowych Planów Pracy Rady Gminy i stałych komisji rady na 2024 rok.

10. Odpowiedzi na zapytania radnych i sołtysów.

11. Wolne wnioski, pisma do Rady Gminy.

  12. Zamknięcie Sesji.

projekty uchwał

Drukuj Wydrukuj artykuł