RADY GMINY SKARBIMIERZ

VIII KADENCJI

odbędzie się dnia

21 marca 2022r.

    /poniedziałek/ godz.1000

w hali sportowej

GSP w Skarbimierzu-Osiedle

RADY GMINY SKARBIMIERZ

VIII KADENCJI

odbędzie się dnia

21 marca 2022r.

    /poniedziałek/ godz.1000

w hali sportowej

GSP w Skarbimierzu-Osiedle

XXVIII SESJA

RADY GMINY SKARBIMIERZ

VIII KADENCJI

odbędzie się dnia

21 marca 2022r.

    /poniedziałek/ godz.1000

w hali sportowej

GSP w Skarbimierzu-Osiedle

              Porządek obrad.

1. Otwarcie Sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołów z Sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2021r. i 14 lutego 2022r.

 4. Zapytania radnych i sołtysów.

 5. Sprawozdanie Wójta z działalności.

   6. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. zmiany planu budżetu.;
 2. zmiany wieloletniej prognozy finansowej.;
 3. rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Skarbimierz na rok 2023 środków stanowiących fundusz sołecki.;
 • nadania nazwy ulicy „Miętowa” w Żłobiźnie.;
 • nadania nazwy ulicy „Pogodna” w Skarbimierzu.;
 • zmiany Uchwały Nr XXVIII/190/2013 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Skarbimierz.;
 • przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skarbimierz w roku 2022.;
 • przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z obszaru Gminy Skarbimierz na lata 2021-2032.;
 • wyrażenia opinii oraz wystąpienia z wnioskiem o nadanie statusu miasta miejscowości Skarbimierz – Osiedle.;
 • zasad udzielania dotacji celowych ze środków własnych gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska na terenie Gminy Skarbimierz.;
 • warunków przyznania mieszkańcom gminy Skarbimierz świadczenia pieniężnego z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy, którzy wjechali na terytorium Rzeczpospolitej polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy.;
 1. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Skarbimierz na lata 2022-2025.

7.  Informacja o działalności Związku Gminnego EKOGOK.

8.  Informacja o działalności Gminnej Biblioteki Publicznej.

9.  Odpowiedzi na zapytania radnych i sołtysów.

10.  Wolne wnioski, pisma do Rady Gminy.

  11. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

                                                       / –  / Marek Kołodziej

Drukuj Wydrukuj artykuł