w hali sportowej GSP w Skarbimierzu-Osiedle.

Zaproszenie na XXV Sesję Rady Gminy VIII KADENCJI, która odbędzie się dnia 26 listopad 2021r. /piątek/ godz. 1000

w hali sportowej GSP w Skarbimierzu-Osiedle.

 1. zmiany budżetu gminy na 2021r.
 2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 3. Określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.;
 4. Obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego na 2022rok.;
 5. Ustalenia dopłaty do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Skarbimierz.;
 6. Wyrażenia zgody na wniesienie do EKO-SKARBIMIERZ Sp. z o.o. z siedzibą w Skarbimierzu-Osiedlu wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci sieci kanalizacji sanitarnej w zamian za udziały.;
 7. Nadania nazwy ulicy „Miodowa” w Żłobiźnie.;
 8. Wyboru metody i ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.;
 9. Pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.;
 10. Wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Skarbimierz.;
 11. Zmiany uchwały Nr XI/88/2019 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli.
 12. Określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pracujących w Gminnym Zespole Szkół w Skarbimierzu-Osiedle, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.;
 13. Ustalenia wynagrodzenia Wójtowi Gminy Skarbimierz.;
 14. Ustalenia diet przysługujących radnym Gminy Skarbimierz.;
 15. Ustalenia diet przewodniczącym organów wykonawczych sołectw Gminy Skarbimierz oraz przewodniczącemu samorządu mieszkańców Skarbimierz-Osiedle.;
 16. Zmiany uchwały nr XXIX/200/2013 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.;
 17. Rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Skarbimierz z dnia 4 października 2021r.

 1. Nr XXV/191/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 2. Nr XXV/192/2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.;
 3. Nr XXV/193/2021 w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego na 2022rok.;
 4. Nr XXV/194/2021 w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków   w Gminie Skarbimierz.;
 5. Nr XXV/195/2021 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do EKO-SKARBIMIERZ Sp. z o.o. z siedzibą w Skarbimierzu-Osiedlu wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci sieci kanalizacji sanitarnej w zamian za udziały.;
 6. Nr XXV/196/2021 w sprawie nadania nazwy ulicy „Miodowa” w Żłobiźnie.;
 7. Nr XXV/197/2021 w sprawie wyboru metody i ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.;
 8. Nr XXV/198/2021 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi  z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.;
 9. Nr XXV/199/2021 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Skarbimierz.;
 10. Nr XXV/200/2021 w sprawie zmiany uchwały Nr XI/88/2019 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli.
 11. Nr XXV/201/2021 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójtowi Gminy Skarbimierz.;
 12. Nr XXV/202/2021 w sprawie ustalenia diet przysługujących radnym Gminy Skarbimierz.;
 13. Nr XXV/203/2021 w sprawie ustalenia diet przewodniczącym organów wykonawczych sołectw Gminy Skarbimierz oraz przewodniczącemu samorządu mieszkańców Skarbimierz-Osiedle.;
 14. Nr XXV/204/2021 w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/200/2013 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego  lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.;
 15. Nr XXV/205/2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Skarbimierz z dnia 4 października 2021r.
Drukuj Wydrukuj artykuł