XXX SESJA

RADY GMINY SKARBIMIERZ

VIII KADENCJI

odbędzie się dnia

27 maja 2022r.

    /piątek/ godz.1000

w Domu Ludowym w Lipkach

              Porządek obrad.

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołów z Sesji Rady Gminy z dnia 21 marca 2022r. i 04 kwietnia 2022r.

 4. Zapytania radnych i sołtysów.

 5. Sprawozdanie Wójta z działalności.

 6. Informacja o stanie zabezpieczenia przeciwpowodziowego.

 7. Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej w gminie.

    8. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. zmiany planu budżetu.;
  2. nadania nazwy ulicy Brzozowa w Pępicach.;
  3. nadania nazwy ulicy w Skarbimierzu.;
  4. nadania nazw ulic w miejscowości Zielęcice.;
  5. utworzenia Stowarzyszenia „SUBREGION BRZESKI”.;
  6. zmiany uchwały Nr XXVIII/234/2022 z dnia 21 marca 2022r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Skarbimierz na lata 2022-2025.;
  7.  zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związek z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

9.    Odpowiedzi na zapytania radnych i sołtysów.

10.  Wolne wnioski, pisma do Rady Gminy.

11.  Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

                                                       / –  / Marek Kołodziej

Drukuj Wydrukuj artykuł