XXXVI SESJA

RADY GMINY SKARBIMIERZ

VI KADENCJI

odbędzie się dnia

24 kwietnia 2014r.

 

(czwartek) godz.1100

Porządek obrad.
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 24.03.2014r.
4. Zapytania radnych i sołtysów.
5. Sprawozdanie Wójta z działalności.
6. Informacja o aktualnej sytuacji w rolnictwie.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
1/ zmiany budżetu gminy na 2014r.;
2/ przyznania dotacji na roboty budowlane przy kościele p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Zwanowicach.;
3/ zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skarbimierz.;
4/ wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Skarbimierz.;
5/ stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
8. Informacja o działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2013rok oraz ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013 dla Gminy Skarbimierz.
9. Sprawozdanie z działalności sportowej w gminie.
10. Informacja sektora bankowego w zakresie możliwości finansowania w rolnictwie.
11.Odpowiedzi na zapytania radnych i sołtysów.
12.Wolne wnioski, pisma do Rady Gminy.
13.Zamknięcie Sesji.
Przewodniczący Rady Gminy

Marek Kołodziej

1. Załączniki

Drukuj Wydrukuj artykuł