Podziękowanie zamieszczone w lokalnej gazecie¬¬


Podziękowanie
Pragniemy podziękować Panu Andrzejowi Pulitowi za nieoczekiwany symbol uznania
i wskazanie nazwisk radnych, dzięki którym w budżecie Gminy Skarbimierz na 2022 rok udało się zaoszczędzić kilkadziesiąt tysięcy złotych.
Jednocześnie przypominamy, że chodzi o przegłosowaną poprawkę do projektu uchwały
w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Skarbimierz.
Pomimo początkowych zamiarów Pana Andrzeja Pulita, aby jego miesięczne uposażenie było wyższe, ostatecznie większość radnych przyjęła poprawkę o niższym wynagrodzeniu,
co sprawi oszczędności budżetowe na rzecz wszystkich mieszkańców.
Jeszcze raz chcemy docenić, że Pan Wójt zrozumiał słuszność tej decyzji i publicznie wskazał, na afiszach, nazwiska radnych dzięki którym w budżecie Gminy Skarbimierz pozostanie więcej środków dla naszej lokalnej społeczności.
Z wyrazami szacunku
Barbara Gutwińska, Dorota Rybacka, Zdzisław Kmieć, Dariusz Nawrocki

____________________________________________________________________________________________________________________

Komentarz Wójta Gminy
Fałsz i obłuda w „podziękowaniu”
Fałszywych „podziękowań” nie przyjmuję od radnych dla których obłuda jest normą postępowania na sesjach rady gminy i wywiadach dla lokalnej prasy.
Dziękujący radni chwalą się, że dzięki nim zaoszczędzono w budżecie kilkadziesiąt tysięcy złotych. Jednak licząc roczną obniżkę wynagrodzenia brutto to wynosi 26 tysięcy złotych, a licząc wynagrodzenie roczne netto jest to
18 tysięcy złotych.
Całość wynagrodzenia wójta netto w roku podzielona przez 1820 godzin odpowiedzialnej pracy daje stawkę godzinową niespełna 90 złotych.
Natomiast radni przyznali sobie dietę 1300 złotych miesięcznie, a w tym roku w pracach rady uczestniczyli średnio nie więcej niż 6 godzin miesięcznie, więc stawka godzinowa wynosi 216 złotych.
Gdyby radni przyznali sobie stawkę godzinową jaką ma wójt za godzinę pracy to różnica stawek wyniosłaby 126 złotych. Przy równym traktowaniu radnych w stosunku do wójta powstałaby następująca oszczędność: 126 zł stawki godz. x 6 godz. miesięcznie x 12 miesięcy x 15 radnych = (równa się) 136 080 złotych. Nie stawiam zarzutu radnym o braku woli robienia oszczędności
w budżecie, bo to ustawodawca ustalił takie prawo, ale pokazuję zawistną obłudę w treści „podziękowania”.
Wynagrodzenie wójta ustaliło 7 radnych, którzy w sposób krzywdzący odnieśli się również do diet sołtysów, pomimo że to sołtysi wykonują konkretną pracę w wymiarze większym niż radni.
Czwórka radnych dziękująca sobie dokonanych oszczędności popierała żądania nauczycieli o wypłatę za niewykonane i niezarejestrowane
w dziennikach godziny zajęć w święta i inne dni wolne od zajęć – na kwotę
w setkach tysięcy złotych. Czy to jest rzeczywista dbałość o oszczędności środków w budżecie gminy na rzecz społeczności lokalnej?
Natomiast w sposób urągający rozsądkowi i opinii mieszkańców niektórzy radni domagali się likwidacji niepublicznego przedszkola w którym nie było niesłusznych żądań finansowych nauczycieli.
Nieetycznym zachowaniem radnych jest próba fałszywego przypisywania odpowiedzialności wójtowi gminy za nielegalnie zalegające odpady na działkach prywatnych, gdzie odpowiedzialność ponoszą zgodnie z prawem właściciele nieruchomości. Niektórzy radni domagają się zastępczego usunięcia odpadów przez gminę wiedząc, że koszt realizacji pozaprawnego działania może wynieść nawet kilkanaście milionów złotych. Czy to jest też rzeczywista dbałość
o oszczędności środków w budżecie gminy na rzecz społeczności lokalnej?
Niektórzy „dziękujący” radni kpią sobie z działań o uzyskanie statusu miasta dla Skarbimierza-Osiedle, co mogłoby ostatecznie przesądzić
o niezależności gminy, dlatego można ich zapytać jak to godzą ze złożoną przysięgą.
Co należy sądzić o radnych, którzy podpierając się wadliwymi ustaleniami WIOŚ piali z radości o ewentualnej karze dla gminnej spółki w kwocie ponad milion złotych za zgromadzony czasowo frez asfaltowy do naprawy dróg.
Apeluję do niektórych radnych o porzucenie obłudy i fałszywych zarzutów w nadchodzącym czasie, bo to i tak nie przysporzy Wam chwały i uznania wśród mieszkańców gminy.

Wójt Gminy Skarbimierz
Andrzej Pulit

Drukuj Wydrukuj artykuł