Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Nr ZW/0050/50/RSO-13/2015
Wójta Gminy Skarbimierz
z dnia 15 czerwca 2015 roku

WÓJT GMINY SKARBIMIERZ

ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Zespołu Szkół im.Komisji Edukacji Narodowej w Skarbimierzu-Osiedle z siedzibą w Skarbimierzu-Osiedle ul.Akacjowa 27, 49-318 Skarbimierz.

I.Warunkiem przystąpienia do konkursu jest spełnienie wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i rodzajach publicznych placówek ( Dz.U. z 2009 r. Nr 184, poz.1436 ze zm.) oraz wymagań określonych w ogłoszeniu tj:

1. Do konkursu może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

1) ukończył studia  magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole wchodzącej w skład zespołu, w której wymagania kwalifikacyjne wobec nauczycieli są najwyższe;

2) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

3) posiada, co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

4) uzyskał:

a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub,

b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo,

c) w przypadku nauczania akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej

– przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora;

5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

6) nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art.76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 poz.191) , a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.- Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 poz.572) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

7) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

8) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

9) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art.31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów  publicznych ( Dz.U. z 2013 poz.168).

2. Stanowisko dyrektora zespołu szkół może być powierzone osobie niebędącej  nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

1) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)- stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;

2) ukończyła studia magisterskie;

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

4) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;

5) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

6) spełnia wymagania określone w pkt 1 ppkt 2,5,7 i 9.

3. Stanowisko dyrektora zespołu szkół może być powierzone nauczycielowi mianowanemu lub dyplomowanemu, zatrudnionemu na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, oraz nauczycielowi mianowanemu lub dyplomowanemu urlopowanemu lub zwolnionemu z obowiązku świadczenia pracy na podsatwie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych ( Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 854 z późn.zm.) spełniający wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne kierownicze stanowisko w poszczególnych typach szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz.U.z 2009r. Nr 184, poz.1436 ze zm.)z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

II.Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju Gminnego Zespołu Szkół w Skarbimierzu-Osiedle;

2) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego  tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;

3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

– stażu pracy pedagogicznej – przypadku nauczyciela albo

– stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

– stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa pkt 3;

5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9)oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art.31 ust.1. pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (j.t.Dz.U.z2013r. poz.168);

10) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust.3a ustawy  z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów ( Dz.U. z 2013r. poz.1388 ) ;

11) oryginał lub poświadczona kopia przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;

12) oryginał lub poświadczona  przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego –  w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

13) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014r. , poz. 191) lub w art.140 ust.1 ustawy  z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012r. poz.572) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych- w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

15) oświadczenie, że kandydat w okresie ostatnich 5 lat pracy nie dopuścił się niedopełnienia obowiązków służbowych, przekroczenia uprawnień lub odmowy wykonania czynności służbowych bez ponoszenia odpowiedzialności za ponoszone czyny;

16) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014, poz.1182) w celach przeprowadzenia konkursu na dyrektora zespołu szkół.

Nie złożenie wymaganych oświadczeń lub złożenie oświadczeń niezgodnych ze stanem faktycznym jest niespełnieniem wymaganych kwalifikacji.

III. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem:

„Konkurs na Dyrektora Gminnego Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Skarbimierzu-Osiedle ”.

w terminie do dnia 02.07.2015 roku  na adres:

Urząd Gminy Skarbimierz
Skarbimierz-Osiedle
ul. Parkowa 12
49-318 Skarbimierz

IV. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Skarbimierz.

V. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Wójt Gminy Skarbimierz
/-/ Andrzej Pulit

ZARZĄDZENIE NR ZW/0050/50/RSO-13/2015 Wójta Gminy Skarbimierz z dnia 15 czerwca 2015 roku

Drukuj Wydrukuj artykuł