Wójt Gminy SKARBIMIERZ ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości gruntowej położonej w Skarbimierzu-Osiedle.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość zabudowana, położona w środkowej części obrębu SKARBIMIERZ-OSIEDLE, gm. Skarbimierz, w otoczeniu gruntów o funkcji mieszkaniowo-usługowej, oznaczona
w ewidencji gruntów jako działka Nr 24/6 ark. m. 2 o powierzchni 0,2892 ha, jednostka rejestrowa G.20, objętej księgą wieczystą KW OP1B/00021991/8, prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Brzegu.
Nieruchomość oddalona od ścisłego centrum miasta Brzeg 5 km. Lokalizacja gruntu korzystna brak ryzyka wystąpienia podtopień i powodzi w tym obszarze. Brak uciążliwego sąsiedztwa. Teren jest ogrodzony. Kształt działki regularny, zbliżony do kwadratowego,
w centralnej części działka jest zabudowana. Teren wokół budynku nie jest zagospodarowany ani wybrukowany, jest zakrzaczony i zadrzewiony. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.
Uzbrojenie terenu: sieć energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa.

Na działce są posadowione dwa murowane budynki niemieszkalne.

Budynek użytkowy o pow. 360 m², wybudowany w 1970 r. (zgodnie z ewidencją budynków)
w technologii tradycyjnej(murowany z cegły), niepodpiwniczony, o dwóch kondygnacjach nadziemnych (parter i piętro). Fundamenty żelbetowe. Strop nad parterem żelbetowy prefabrykowany z płyt kanałowych. Stropodach konstrukcji żelbetowej kryty papą. Klatka schodowa wewnętrzna konstrukcji stalowej, dwubiegowa, ze stopniami żelbetowymi. Posadzki betonowe i pcv. Stolarka okienna drewniana. Wrota zewnętrzne stalowe. Instalacje nieczynne, niekompletne i zdemontowane. Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne malowane farbą olejną i klejową. Elewacje z cegły wapiennej i ceramicznej.
Budynek przed rokiem 1991 pełnił funkcję „treningowni lotników” w dawnej bazie wojskowej na terenie lotniska. Na układ funkcjonalny składa się duża sala treningowa
o wysokości na dwie kondygnacje. W pozostałej części znajdowały się szatnie, sanitariaty
i pomieszczenia biurowe. W późniejszym okresie pełniły funkcję magazynową.
Budynek o dużym stopniu zużycia, obecnie nie jest używany. Widoczne zawilgocenia
i pęknięcia ścian. Okna zużyte, wypaczone i nieszczelne. Drzwi zużyte. Instalacje nieczynne, częściowo zdemontowane, brak grzejników. Brak większości drzwi wewnętrznych. Tynki kruszące się, powłoki malarskie zabrudzone. Budynek w stanie do kapitalnego remontu
i termomodernizacji.

Budynek garażowy o pow. 43 m², wybudowany w roku 1970 (zgodnie z ewidencją budynków) w technologii tradycyjnej (murowany z cegły), niepodpiwniczony, wolnostojący budynek garażowy. Fundamenty betonowe, ściany zewnętrzne z cegły pełnej licowanej cegłą wapienną, stropodach płaski, jednospadowy, kryty papą. Wrota stalowe, okna drewniane okratowane. Stan techniczny budynku pogorszony.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarbimierz, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Skarbimierz Nr XXI/163/2021 z dnia 25.03.2021 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 19.04.2021 r. poz. 1113, działka nr 24/6 leży kompleksie terenów oznaczonych symbolem 9U- tereny zabudowy usługowej.
Cena wywoławcza nieruchomości: 360.000,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
Do wylicytowanej ceny nie zostanie doliczony podatek VAT.

Wadium wnoszone w pieniądzu w wysokości 18.000,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych 00/100) należy wpłacić na konto bankowe Urzędu Gminy Skarbimierz
nr 93 8870 0005 2001 0031 2334 0004, najpóźniej do dnia 28.11.2023 r. W tytule przelewu należy jednoznacznie określić osobę wpłacającą wadium oraz wskazać nieruchomość objętą przetargiem.

Forma Zbycia – sprzedaż na własność.
Tryb zbycia – I przetarg ustny nieograniczony.

Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Skarbimierz w Skarbimierzu-Osiedle ul. Parkowa 12 (pokój Nr 7) w dniu 05.12.2023 r.
o godz. 12:00

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu wraz z dokumentem tożsamości podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Dla podmiotów innych niż osoby fizyczne należy przedłożyć wydruk aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego właściwego rejestru.

Wadium zostanie:
a) zaliczone w poczet ceny nabycia nieruchomości na rzecz uczestnika, który przetarg wygrał
b) zwrócone w przypadku nie wygrania przetargu bądź odstąpienia od udziału
w przetargu- przelewem na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej sprzedaży.

Osoba, która wygrała przetarg zobowiązana jest do zapłaty ceny uzyskanej w przetargu na konto Urzędu Gminy Skarbimierz, najpóźniej na trzy dni przed ustalonym terminem zawarcia aktu notarialnego.
Nabywca ponosi koszty związane z przygotowaniem dokumentacji do zbycia, koszty notarialne sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty wieczystoksięgowe.

Wójt Gminy Skarbimierz zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu
z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu przetargu zostanie niezwłocznie podana do publicznej wiadomości w formie takiej samej, jak ogłoszenie o przetargu.

Informacji w sprawie przetargu udziela Referat Rolno – Inwestycyjny Urzędu Gminy Skarbimierz – pokój Nr 14 lub telefonicznie (077) 40 46 600 (wew. 222)

Ogłoszenie wywiesza się na okres 14 dni od dnia 14.11.2023 r. do dnia 28.11.2023 r.

Skarbimierz-Osiedle, 2023.11.14
Andrzej Pulit
Wójt Gminy Skarbimierz

Drukuj Wydrukuj artykuł