Opis nieruchomości:

Działka zabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów numerem 69/2 o pow. 0,1400 ha, zapisana w księdze wieczystej KW Nr OP1B/0008052/7 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Brzegu. Nieruchomość znajduje się w centralnej części miejscowości Kruszyna, na skrzyżowaniu urządzonych dróg asfaltowych, w otoczeniu gruntów zabudowanych mieszkalno-gospodarczych, ok. 6,5 km od centrum miasta Brzeg – lokalizacja średnia. Teren wokół budynku jest utwardzony, w zachodniej części zieleń.

Uzbrojenie terenu – sieć energetyczna, wodociągowa i kanalizacyjna.

Budynek handlowo – usługowy, o pow. użytkowej 446,58 m² wzniesiony w technologii tradycyjnej, niepodpiwniczony (z wyjątkiem części pod pomieszczeniem socjalnym nr 4, brak dostępu do piwnicy, właz znajduje się pod podłogą), jednopiętrowy z poddaszem nieużytkowym.
W budynku znajdują się pomieszczenia po sklepie wielobranżowym oraz usługowe dawnego domu ludowego (sala bankietowa wraz z zapleczem kuchennym).

Budynek jest wyposażony w instalację wodociągową, elektryczną i kanalizacyjną. Na piętrze
i w wc na parterze ogrzewanie centralne z lokalnej kotłowni, nieczynne. Funkcjonalność budynku średnia.

Budynek wymaga generalnego remontu i modernizacji. Budynek gospodarczy przylegający
do głównego budynku jest zrujnowany, nie podwyższa wartości ani atrakcyjności nieruchomości.

Na działce nr 69/2 usytuowany jest budynek dawnego, XIX-wiecznego zajazdu
w Kruszynie, wpisanego do rejestru zabytków województwa opolskiego pod nr 1492/66. W związku z tym na przyszłym właścicielu ciążą prawa i obowiązki wynikające
z przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Z 2022 r., poz. 840 z późn. zm.). Wójt Gminy Skarbimierz uzyskał pozwolenie  Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 29.04.2014 r. nr 260/N/2014 na sprzedaż nieruchomości opisanej powyżej.

W akcie notarialnym sprzedaży nieruchomości zostaną zawarte następujące zapisy, objęte w/w pozwoleniem Opolskiego Konserwatora Zabytków:

  • sposób użytkowania obiektu winien być zgodny z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Z 2022 r., poz. 840 z późn. zm.),
  • właściciel, bądź posiadacz zabytku mają obowiązek uzgodnienia z Opolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków wszelkich planowanych zamierzeń inwestycyjnych w obiekcie: prace winny buć poprzedzone uzyskaniem pozwoleń WKZ (dotyczy to również wnętrz budynku, stolarek itp.),
  • materiały używane do remontów zabytku winny mieć charakter historyczny, tj. wyklucza się np. blachodachówkę, stolarkę PCV czy aluminium, płytki na cokoły, syntetyczne tynki żywiczne itp. Tradycyjnym materiałem dla stolarki jest drewno,
  • po sfinalizowaniu transakcji nowy właściciel powinien przesłać Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków kopię aktu notarialnego.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarbimierz, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Skarbimierz Nr XXI/163/2021 z dnia 25.03.2021 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 19.04.2021 r. poz. 1113, działka nr 69/2 leży częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – 1U – tereny zabudowy usługowej oraz częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem 1KDL – tereny dróg i ulic publicznych klasy lokalnej.

Cena wywoławcza nieruchomości – 99.000,00 zł netto (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100) – zwolnienie z podatku VAT.

(Cena po zastosowaniu bonifikaty w wysokości 50%).

Forma Zbycia – sprzedaż na własność.

Tryb zbycia – I przetarg ustny nieograniczony.

Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w siedzibie

Urzędu Gminy Skarbimierz w Skarbimierzu-Osiedlu ul. Parkowa 12 (pokój Nr 7)

 w dniu 02.02.2024r. o godzinie 1200

Wadium w wysokości 5.000,00 zł należy wpłacić na konto bankowe Urzędu Gminy Skarbimierz nr konta 93 8870 0005 2001 0031 2334 0004, najpóźniej do dnia 29.01.2024 r.

W tytule przelewu należy jednoznacznie określić osobę wpłacającą wadium oraz wskazać nieruchomość objętą przetargiem.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu wraz z dokumentem tożsamości podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Dla podmiotów innych niż osoby fizyczne należy przedłożyć wydruk aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego  lub z innego właściwego rejestru.

Wadium zostanie:

  1. zaliczone w poczet ceny nabycia nieruchomości na rzecz uczestnika, który przetarg wygrał,
  2. zwrócone w przypadku nie wygrania przetargu bądź odstąpienia od udziału
    w przetargu- przelewem na konto wskazane przez uczestnika przetargu.

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej sprzedaży.

Osoba, która wygrała przetarg zobowiązana jest do zapłaty ceny uzyskanej w przetargu na konto Urzędu Gminy Skarbimierz, najpóźniej na trzy dni przed ustalonym terminem zawarcia aktu notarialnego.

Nabywca nieruchomości ponosi wszelkie opłaty związane z nabyciem nieruchomości, w tym koszty okazania granic nieruchomości zbywanej oraz koszty zawarcia umowy notarialnej. Okazanie granic, które odbywa się na wniosek osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości, jak również poniesienie kosztów z tego tytułu, następuje przed zawarciem umowy notarialnej.

Wójt Gminy Skarbimierz zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu
z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu przetargu zostanie niezwłocznie podana do publicznej wiadomości w formie takiej samej, jak ogłoszenie o przetargu.

Informacji w sprawie przetargu udziela Referat Rolno – Inwestycyjny Urzędu Gminy Skarbimierz – pokój Nr 14 lub telefonicznie (077) 40 46 600  (wew. 222).

Ogłoszenie wywiesza się na okres od dnia 28.12.2023 r. do dnia 29.01.2024 r.

Skarbimierz-Osiedle, 2023.12.28

Andrzej Pulit

Wójt Gminy Skarbimierz

Drukuj Wydrukuj artykuł