Wykaz nieruchomości niezabudowanej zlokalizowanej w miejscowości Łukowice Brzeskie stanowiącej własność Gminy Skarbimierz przeznaczonej do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego.

Lp.  Nr ewidencyjny nieruchomości  Pow. działki w ha  Nr księgi wieczystej  Opis i położenie  Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego  Rodzaj zbyciaCena
  1.  Działki:    nr 450/5    nr 450/6    nr 450/7    jedn. rej. Nr G. 191   Łukowice Brzeskie      Pow.   0,0285 ha   0,0142 ha   0,0287 ha     Łączna pow. 0,0714 ha      OP1B/00027714/5      Działki niezabudowane położone w zachodniej części obrębu Łukowice Brzeskie w otoczeniu gruntów zabudowanych o funkcji mieszkaniowej – zabudowa szeregowa, jednorodzinna oraz usług kultury (świetlica wiejska), sportu i rekreacji, ok. 9,5 km od centrum miasta Brzeg – lokalizacja średnio korzystna.  Dojazd od południa drogą betonową. Uzbrojenie terenu: woda, prąd, kanalizacja na wysokości działki nr 454/2. Przyjęto jako dobry. Działki tworzą jeden kompleks o nieregularnym kształcie, aktualnie nie są użytkowane, stanowią trzy wąskie pasy gruntu na zapleczu budynków mieszkalnych. We wschodniej części (dz. nr 450/7 teren jest zakrzaczony i porośnięty młodymi samosiejkami drzew. Konfiguracja terenu płaska. Od strony wschodniej i północnej kompleks jest ogrodzony.  Stan zagospodarowania (możliwości inwestycyjne) dobre.   Nieruchomości wolne od obciążeń i zobowiązań.  Działki nr 450/5,         nr 450/6 i nr 450/7 – leżą w kompleksie terenów oznaczonych symbolem: – 13MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.   przetarg  52.243,38 zł netto +  podatek VAT w wysokości 23%    

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy

o gospodarce nieruchomościami nie może być krótszy niż 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu do dnia 20.05.2024 r.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 08.04..2024 r. do dnia 29.04.2024 r.

                                                                                                                                                                      Andrzej Pulit

                                                                                                                                                          Wójt Gminy Skarbimierz

Drukuj Wydrukuj artykuł