W Y K A Z


Wykaz nieruchomości rolnej stanowiącej mienie komunalne Gminy Skarbimierz przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat.

L.p.Oznaczenie nieruchomościPowierzchnia nieruchomościOpis nieruchomościPrzeznaczenie nieruchomościRoczny czynszOkres dzierżawyUWAGI
1.cz. działki nr 239 położonej w Pawłowie  Gmina Skarbimierz jedn. rejestrowa G.131 KW Nr OP1B/00023018/8   0,0250 ha  RIIIb – 0,0250 ha  Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 239 – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – 4MNU- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami; częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem- 12MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem- 5KDD – tereny dróg i ulic publicznych klasy dojazdowej..   Sposób zagospodarowania- użytkowana rolniczo.20,00 zł   Termin wnoszenia opłat z tyt. czynszu dzierżawnego:  do 15 września każdego roku.1-3 lat

 
Podatek za dzierżawę  nieruchomości  opłaca dzierżawca.    
2.działka nr 205/2 położona w Brzezinie  Gmina Skarbimierz jedn. rejestrowa G.95 KW Nr OP1B/00022140/50,1600 haŁIV – 0,1600 haZgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 205/2 – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – 6MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem- 7KDD – tereny dróg i ulic publicznych klasy dojazdowej.. Sposób zagospodarowania- użytkowana rolniczo.130,00 zł   Termin wnoszenia opłat z tyt. czynszu dzierżawnego: I rata do 15 września II rata do 15 listopada.1-3 latPodatek za dzierżawę  nieruchomości  opłaca dzierżawca.  
3.działka nr 28 położona w Zwanowicach  Gmina Skarbimierz jedn. rejestrowa G.66 KW Nr OP1B/00026154/40,9700 haRV – 0,9700 haZgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 28 – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – 2R – tereny rolnicze   Sposób zagospodarowania- użytkowana rolniczo.780,00 zł   Termin wnoszenia opłat z tyt. czynszu dzierżawnego: I rata do 15 września II rata do 15 listopada.1-3 latPodatek za dzierżawę  nieruchomości  opłaca dzierżawca.  

Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

Kwota czynszu obowiązuje przez cały okres trwania umowy.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 28.11.2023 r. do dnia 19.12.2023 r.

                                                                                                                                                                      Andrzej Pulit

                                                                                                                                                          Wójt Gminy Skarbimierz

Drukuj Wydrukuj artykuł