Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Skarbimierz przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

  Lp.Nr ewidencyjny nieruchomościPow. działki
w ha
Nr
księgi wieczystej
PołożenieOpis nieruchomościPrzeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennegoRodzaj zbyciaCena nieruchomości zł
1.2.3.4.5.6.7.8.9.
  1.  Działka
nr 17/1  
jedn. rej. G. 147  
  pow. 0,2000 ha        OP1B/00024351/1  Prędocin  Działka położona w środkowej części obrębu Prędocin przy głównej ulicy w otoczeniu gruntów zabudowanych o funkcji mieszkalno-gospodarczej, ok. 9,5 km  od centrum miasta Brzeg, jest to mała wieś, którą zamieszkuje ok. 220 osób – lokalizacja  –niekorzystna. Działka zbywana na poprawienie warunków zagospodarowania działki przyległej nr 17/2.   Działka jest niezabudowana, częściowo ogrodzona, konfiguracja terenu płaska. Działka wąska ok. 14-15 m i wydłużona. Razem z działką nr 17/2 tworzą foremny kompleks. Możliwości inwestycyjne działek analizowanych osobno pogorszone, wspólnie średnie, większa szerokość daje możliwość wydzielenie działek budowlanych z drogą wewnętrzną, natomiast należy ponieść nakłady na ich przygotowanie.   Dojazd od północy drogą utwardzoną asfaltem – dobry. Uzbrojenie terenu: woda, prąd i kanalizacja. Przyjęto jako dobre.  Działka nr 17/1 leży: częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem: 3KDW– tereny dróg wewnętrznych, częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem: 4MNU– tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  z usługami.     bezprzetargowo  66.000,00 zł netto + należny podatek VAT  

Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej tj. działki nr 17/2

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy

o gospodarce nieruchomościami nie może być krótszy niż 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu, tj. do 13.03.2024 r.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 31.01.2024 r. do dnia 21.02.2024 r.

                                                                                                                                                          Andrzej Pulit

                                                                                                                                              Wójt Gminy Skarbimierz

ZARZĄDZENIE  Nr  ZW /0050/        /RI-          /2024

WÓJTA  GMINY SKARBIMIERZ

z dnia               2024 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej zlokalizowanej
w miejscowości Prędocin stanowiącej własność Gminy Skarbimierz

przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (test jednolity  Dz. U. z 2023 r.  poz. 40 z późn. zm.), art. 25 ust. 1, art. 35 ust 1 i 2, art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity
Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.)

z a r z ą d z a m:

§ 1.

Podać do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Skarbimierz, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Wykaz, o którym mowa w § 1. podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Gminy Skarbimierz – Skarbimierz – Osiedle, ul. Parkowa 12, a ponadto informację o jego wywieszeniu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie
w prasie lokalnej, na stronie internetowej, oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Skarbimierz.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Referatowi Rolno-Inwestycyjnemu

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Drukuj Wydrukuj artykuł