ZARZĄDZENIE Nr ZW/0050/6/RSO-3/2017

Wójta Gminy Skarbimierz

z dnia 17 stycznia 2017 roku

w sprawie: terminów odbycia zebrań wiejskich na terenie Gminy Skarbimierz

Na podstawie § 17 Statutu Sołectw i § 18 Statutu Samorządu Mieszkańców Osiedla Skarbimierz – Osiedle u s t a l a m

 

  • 1.

 

Termin odbycia zebrań wiejskich w Sołectwach i w Skarbimierzu – Osiedle

 

HARMONOGRAM ZEBRAŃ W SOŁECTWACH GMINY SKARBIMIERZ

W DNIACH 28 STYCZNIA – 02 LUTY 2017r.

 godz

 

 

  • 2.

P r o j e k t porządku zebrania wiejskiego:

  1. Otwarcie i przyjęcie porządku zebrania.
  2. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej i realizacji planu

rzeczowo-finansowego za 2016 rok oraz jego przyjęcie.

  1. Uchwalenie planu rzeczowo-finansowego na 2017 rok.
  2. Informacja Wójta Gminy o realizacji budżetu Gminy za 2016 rok.
  3. Informacja Wójta Gminy o budżecie Gminy na 2017 rok.
  4. Sprawy różne

– podjęcie uchwał

Przewodniczącym zebrania będzie Sołtys/Przewodniczący Zarządu Osiedla/

Obsługę kancelaryjną zebrań zapewnią pracownicy UG.

 

  • 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Skarbimierz

                                            / –  / Andrzej Pulit

 

Drukuj Wydrukuj artykuł