Wójt Gminy Skarbimierz ogłasza nabór kandydatów do komisji konkursowej- przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2014r.,poz.1118). Celem pracy komisji konkursowej będzie opiniowanie ofert konkursowych w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku wspierania zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 cytowanej wyżej ustawy biorące udział w konkursie.

Propozycje należy składać w Urzędzie Gminy Skarbimierz Skarbimierz – Osiedle ul. Parkowa 12, 49 – 318 Skarbimierz do dnia 22 kwietnia 2015r. w formie pisemnej zawierającej nazwę organizacji, pieczęć, dane osobowe kandydata, telefon, e-mail, zgoda kandydata, podpis osób upoważnionych do reprezentowania organizacji na zewnątrz.

Wójt Gminy
/-/ Andrzej Pulit

Skarbimierz – Osiedle, dnia 07 kwietnia 2015r.

Drukuj Wydrukuj artykuł