W Y K A Z


Wykaz nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Skarbimierz przeznaczonej do oddania w użyczenie.

L.p.Oznaczenie nieruchomościPowierzchnia lokaluOpis nieruchomościPrzeznaczenie nieruchomościCzynsz w złOkres użyczeniaUwagi
1.działka nr 244 położona w miejscowości Małujowice Gmina Skarbimierz, ark. m. 2, jedn. rejestrowa G106 KW Nr OP1B/00007829/843 m²Lokal znajduje się na parterze  budynku Domu Ludowego w miejscowości Małujowice w otoczeniu gruntów zabudowanych.  W lokalu znajduje się pomieszczenie użytkowe o pow. 40 m² oraz WC o pow. 3 m²    Zgodnie z ewidencją gruntów działka oznaczona symbolem Bi –  inne tereny zabudowane.Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 244 – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – 2UP- tereny zabudowy usług publicznych.Brak – użyczenie.      Czas nieokreślony.Użyczenie na rzecz Koła Gospodyń Wiejskich „Małujowiczanki”.

Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

Wykaz niniejszy podlega publikacji prze okres 21 dni tj. od.23.02.2024 roku do 15 03 2024 roku.

                                                                                                                                                                      Andrzej Pulit

                                                                                                                                                          Wójt Gminy Skarbimierz

Drukuj Wydrukuj artykuł