Wójt Gminy SKARBIMIERZ ogłasza I ustny przetarg ograniczony do właścicieli nieruchomości sąsiednich, na sprzedaż na własność nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Kopanie.

 

Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona we wschodniej części obrębu Kopanie przy drodze głównej, gm. Skarbimierz – oznaczona w ewidencji gruntów jako działka Nr 83/3 ark. m. 1 o pow. 0,1043 ha, jednostka rejestrowa G.137, objęta księgą wieczystą
KW OP1B/00005307/9 prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego
w Brzegu.

Działka położona w otoczeniu terenów zabudowy gospodarczej oraz mieszkaniowej, od północy w bliskim sąsiedztwie koryto rzeki Odry, dopływ rzeki Odry (teren zagrożony powodziami.

Nie wyklucza się występowania w terenie niewykazanych na mapach obiektów i urządzeń podziemnych. Przez działkę mogą przebiegać nieczynne podziemne kable elektryczne, sieci kanalizacyjne i wodociągowe.

Dojazd do działki drogą gruntową.

Uzbrojenie terenu: prąd, woda, kanalizacja.

Nieruchomość wolne od obciążeń i zobowiązań.

 

Cena wywoławcza nieruchomości: 6.800,00 zł (słownie: sześć tysięcy osiemset złotych  00/100). Do wylicytowanej ceny nie zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

 

Wadium wnoszone w pieniądzu w wysokości 400,00 zł (słownie: czterysta złotych 00/100) należy wpłacić na konto bankowe Urzędu Gminy Skarbimierz
nr konta 93 8870 0005 2001 0031 2334 0004, najpóźniej do dnia 14.07.2017r.
W tytule przelewu należy jednoznacznie określić osobę wpłacającą wadium oraz wskazać nieruchomość objętą przetargiem.

 

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarbimierz, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Skarbimierz Nr XXIV/167/2005 z dnia 28.01.2005r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 30 z dnia 2 maja 2005r. poz. 818, z późń. zmianami: działka nr 83/3 ark. m. 1 obrębu Kopanie leży:
częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem R – tereny rolnicze,  częściowo
w kompleksie terenów oznaczonych symbolem KDZ – tereny dróg publicznych –ulice zbiorcze.

Forma Zbycia – sprzedaż na własność.

Tryb zbycia – I przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości sąsiednich.

 

Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Skarbimierz w Skarbimierzu-Osiedle ul. Parkowa 12 (pokój Nr 7) w dniu 19.07.2017r.
o godz. 1030

 

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu wraz z dowodem tożsamości podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wadium zostanie:

  1. zaliczone w poczet ceny nabycia nieruchomości na rzecz uczestnika, który przetarg wygrał
  2. zwrócone w przypadku nie wygrania przetargu bądź odstąpienia od udziału
    w przetargu- przelewem na konto wskazane przez uczestnika przetargu

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej sprzedaży.

 

Osoba, która wygrała przetarg zobowiązana jest do zapłaty ceny uzyskanej w przetargu na konto Urzędu Gminy Skarbimierz, najpóźniej na trzy dni przed ustalonym terminem zawarcia aktu notarialnego.

Nabywca ponosi koszty związane z przygotowaniem dokumentacji do zbycia, koszty notarialne sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty wieczystoksięgowe.

 

Wójt Gminy Skarbimierz zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu
z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu przetargu zostanie niezwłocznie podana do publicznej wiadomości w formie takiej samej, jak ogłoszenie o przetargu.

 

Informacji w sprawie przetargu udziela Referat Rolno – Inwestycyjny Urzędu Gminy Skarbimierz – pokój Nr 14 lub telefonicznie (077) 40 46 600  (wew. 221 lub 222)

 

Ogłoszenie wywiesza się na okres 30 dni od dnia 14.06.2017r. do dnia 14.07.2017r.

 

 

Skarbimierz-Osiedle, 2017.06.14

 

 

                                                                                                          Andrzej Pulit

                                                                                              Wójt Gminy Skarbimierz

Drukuj Wydrukuj artykuł