Wójt Gminy SKARBIMIERZ ogłasza I ustny przetarg nieograniczonego na sprzedaż na własność nieruchomości gruntowej położonej w Skarbimierzu.

 

Opis nieruchomości:

Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Skarbimierz, gm. Skarbimierz – oznaczona w ewidencji gruntów jako działka Nr 20/8 o pow. 0,1672 ha, ark. m. 1, jednostka rejestrowa G.2, objętej księgą wieczystą KW OP1B/00047157/8, prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Brzegu.

Działka położona w zachodniej części obrębu Skarbimierz przy głównej drodze prowadzącej do Skarbimierza – Osiedla, w otoczeniu gruntów rolnych, w bliskim sąsiedztwie terenów usługowych (supermarket) i mieszkaniowych, lokalizacja gruntu rolnego – korzystna. Dojazd drogą urządzoną od północy, z drogi asfaltowej od południa brak zjazdu. Ma korzystny
do uprawy kształt. Kultura rolna gruntu rolnego dobra. W poprzek działki przebiega napowietrzna linia wysokiego napięcia, na działce nie są zlokalizowane słupy. Jest ustanowiona służebność przesyłu. Ponadto przez środek działki w poprzek przebiega gazociąg gA350 oraz jest wyznaczony przebieg nowego gazociągu gA1000, o którego lokalizacji wpisano ostrzeżenie w dziale III księgi wieczystej. Brak ustanowienia służebności przesyłu dla istniejącego gazociągu.

Nie wyklucza się występowania w terenie niewykazanych na mapach obiektów i urządzeń podziemnych. Przez działkę mogą przebiegać nieczynne podziemne kable elektryczne, sieci kanalizacyjne i wodociągowe.

 

 

Cena wywoławcza nieruchomości: 9.500,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy pięćset złotych  00/100). Sprzedaż nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

 

Wadium wnoszone w pieniądzu w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) należy wpłacić na konto bankowe Urzędu Gminy Skarbimierz
nr konta 93 8870 0005 2001 0031 2334 0004, najpóźniej do dnia 13.06.2018 r.
W tytule przelewu należy jednoznacznie określić osobę wpłacającą wadium oraz wskazać nieruchomość objętą przetargiem.

 

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarbimierz, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Skarbimierz Nr XXIV/167/2005 z dnia 28.01.2005r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 30 z dnia 2 maja 2005r. poz. 818, z późń. zmianami:

  • działka nr 20/8 leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem: R- tereny rolnicze.

 

Forma Zbycia – sprzedaż na własność

Tryb zbycia – I przetarg ustny nieograniczony

 

Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Skarbimierz w Skarbimierzu-Osiedle ul. Parkowa 12 (pokój Nr 7) w dniu 19.06.2018 r.
o godz. 1100

 

 

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu wraz z dowodem tożsamości podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wadium zostanie:

  1. zaliczone w poczet ceny nabycia nieruchomości na rzecz uczestnika, który przetarg wygrał,
  2. zwrócone w przypadku nie wygrania przetargu bądź odstąpienia od udziału
    w przetargu- przelewem na konto wskazane przez uczestnika przetargu

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej sprzedaży.

 

Osoba, która wygrała przetarg zobowiązana jest do zapłaty ceny uzyskanej w przetargu na konto Urzędu Gminy Skarbimierz, najpóźniej na trzy dni przed ustalonym terminem zawarcia aktu notarialnego.

Nabywca ponosi koszty związane z przygotowaniem dokumentacji do zbycia, koszty notarialne sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty wieczystoksięgowe.

 

Wójt Gminy Skarbimierz zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu
z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu przetargu zostanie niezwłocznie podana do publicznej wiadomości w formie takiej samej, jak ogłoszenie o przetargu.

 

Informacji w sprawie przetargu udziela Referat Rolno – Inwestycyjny Urzędu Gminy Skarbimierz – pokój Nr 14 lub telefonicznie (077) 40 46 600  (wew. 221 lub 222)

 

Ogłoszenie wywiesza się na okres 30 dni od dnia 14.05.2018 r. do dnia 13.06.2018 r.

 

 

Skarbimierz-Osiedle, 2018.05.14

 

 

 

            Andrzej Pulit

                                                                                              Wójt Gminy Skarbimierz

Drukuj Wydrukuj artykuł