Wójt Gminy SKARBIMIERZ ogłasza I ustny przetarg nieograniczonego na sprzedaż na własność nieruchomości gruntowej położonej w Zwanowicach.

 

Opis nieruchomości:

Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Zwanowice, gm. Skarbimierz – oznaczona w ewidencji gruntów jako działka Nr 77/5 o pow. 0,1178 ha, ark. m. 2, jednostka rejestrowa G.66, objętej księgą wieczystą KW OP1B/00026154/4, prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Brzegu.

Działka niezabudowana, położona w północnej części obrębu Zwanowice  w otoczeniu gruntów zabudowanych o funkcji mieszkaniowej, przy głównej drodze asfaltowej, w pobliżu przystanku autobusowego, ok. 11 km na wschód od centrum miasta Brzeg. Dojazd dobry od południa drogą urządzoną, asfaltową, od zachodu zaplanowana droga wewnętrzna (jaszcze nie jest urządzona).

Możliwości inwestycyjne średnie ze względu na przebieg przez działkę sieci uzbrojenia terenu (w tym linie elektroenergetycznej).

Uzbrojenie terenu: prąd, woda, kanalizacja.

Sieć wodociągowa przecina działkę wzdłuż jej wschodniej granicy. Ponadto przez działkę przechodzi napowietrzna linia elektroenergetyczna.

Nie wyklucza się występowania w terenie niewykazanych na mapach obiektów i urządzeń podziemnych. Przez działkę mogą przebiegać nieczynne podziemne kable elektryczne, sieci kanalizacyjne i wodociągowe.

Nieruchomość wolne od obciążeń i zobowiązań.

 

 

Cena wywoławcza nieruchomości: 32.000,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące złotych  00/100).

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

 

Wadium wnoszone w pieniądzu w wysokości 1.600,00 zł (słownie: tysiąc sześćset złotych 00/100) należy wpłacić na konto bankowe Urzędu Gminy Skarbimierz
nr konta 93 8870 0005 2001 0031 2334 0004, najpóźniej do dnia 27.12.2017 r.
W tytule przelewu należy jednoznacznie określić osobę wpłacającą wadium oraz wskazać nieruchomość objętą przetargiem.

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarbimierz, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Skarbimierz Nr XXIV/167/2005 z dnia 28.01.2005r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 30 z dnia 2 maja 2005r. poz. 818, z późń. zmianami:

  • działka nr 77/5 leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem: MN- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 

Forma Zbycia – sprzedaż na własność

Tryb zbycia – I przetarg ustny nieograniczony

 

Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Skarbimierz w Skarbimierzu-Osiedle ul. Parkowa 12 (pokój Nr 7) w dniu 03.01.2018 r.
o godz. 1000

 

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu wraz z dowodem tożsamości podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wadium zostanie:

  1. zaliczone w poczet ceny nabycia nieruchomości na rzecz uczestnika, który przetarg wygrał
  2. zwrócone w przypadku nie wygrania przetargu bądź odstąpienia od udziału
    w przetargu- przelewem na konto wskazane przez uczestnika przetargu

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej sprzedaży.

 

Osoba, która wygrała przetarg zobowiązana jest do zapłaty ceny uzyskanej w przetargu na konto Urzędu Gminy Skarbimierz, najpóźniej na trzy dni przed ustalonym terminem zawarcia aktu notarialnego.

Nabywca ponosi koszty związane z przygotowaniem dokumentacji do zbycia, koszty notarialne sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty wieczystoksięgowe.

 

Wójt Gminy Skarbimierz zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu
z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu przetargu zostanie niezwłocznie podana do publicznej wiadomości w formie takiej samej, jak ogłoszenie o przetargu.

 

Informacji w sprawie przetargu udziela Referat Rolno – Inwestycyjny Urzędu Gminy Skarbimierz – pokój Nr 14 lub telefonicznie (077) 40 46 600  (wew. 221 lub 222)

 

Ogłoszenie wywiesza się na okres 30 dni od dnia 27.11.2017 r. do dnia 27.12.2017 r.

 

 

Skarbimierz-Osiedle, 2017.11.27

 

                Andrzej Pulit

                                                                                                                                             Wójt Gminy Skarbimierz

Drukuj Wydrukuj artykuł