Wykaz nieruchomości niezabudowanej zlokalizowanej w miejscowości Małujowice stanowiącej własność Gminy Skarbimierz przeznaczonej do sprzedaży w drodze I przetargu ograniczonego.

Lp.  

Nr ewidencyjny nieruchomości

 

Pow. działki w ha

 

Nr księgi wieczystej

 

Opis i położenie

 

Przeznaczenie

w planie zagospodarowania przestrzennego

 

Rodzaj zbycia

Cena
 

1.

 

Działka:

Nr 107/10,

jedn. rej. Nr G.106,

ark. map 3,

Małujowice

 

 

 

Pow.

1,7400 ha.

 

 

 

OP1B/00007829/8

 

Działka niezabudowana, położona w północno – zachodniej części obrębu Małujowice w otoczeniu gruntów rolnych i zadrzewionych, ok. 9 km od centrum miasta Brzeg. Lokalizacja niekorzystna, w oddaleniu od terenów zabudowanych i zainwestowanych. Od zachodu działka przylega do drogi gruntowej. Działka ma nieregularny kształt, wg ewidencji gruntów stanowi w przeważającej części nieużytki i użytki kopalne, teren jest zadrzewiony i zakrzaczony, brak udokumentowanych złóż surowców mineralnych, użytek ten znajduje się na terenie o przeznaczeniu rolniczym. Ukształtowanie terenu zróżnicowane, nieużytek znajduje się w zagłębieniu terenu. Na działce zalegają odpady.

 

Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

 

Działki nr 107/10 – leży częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem:

– R – tereny rolnicze, i w niewielkiej części na terenie ZL – tereny lasów.

 

Przetarg

ograniczony dla rolników indywidualnych, zdefiniowanych w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1405 z późn. zm.)

 

34.800,00 zł

zw. z podatku  VAT

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy

o gospodarce nieruchomościami nie może być krótszy niż 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu do dnia 12.08.2019 r.

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 01.07.2019 r. do dnia 22.07.2019 r.

Andrzej Pulit

                                                                                                                                                         Wójt Gminy Skarbimierz

Drukuj Wydrukuj artykuł