WYKAZ

Wykaz nieruchomości rolnych stanowiących mienie komunalne Gminy Skarbimierz przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat

L.p. Oznaczenie nieruchomości Powierzchnia nieruchomości Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości Roczny czynsz Okres

dzierżawy

UWAGI
1. działka nr 203położona w Brzezinie

Gmina Skarbimierz

jedn. rejestrowa G.95

KW Nr OP1B/00022140/5

0,0800 ha PsIV – 0,0200 ha

N – 0,0600 ha

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 203– częściowo leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – MN – tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej; częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – KDZ – tereny dróg publicznych – ulice zbiorcze; –KDD – tereny dróg publicznych – ulice dojazdowe;

 

Sposób zagospodarowania- z przeznaczeniem pod garaż blaszak

12,00 zł

 

Termin wnoszenia opłat z tyt. czynszu dzierżawnego:

I rata do 15 września

II rata do 15 listopada

 

1-3 lat

 

Podatek od nieruchomości opłaca dzierżawca

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 07 maja 2015 r. do dnia 28 maja 2015 r.

Wójt Gminy Skarbimierz                      

Andrzej Pulit  

Drukuj Wydrukuj artykuł