Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Skarbimierz przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dla użytkownika wieczystego (art. 37 ust. 2 pkt. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami).

 

Oznaczenie nieruchomości Pow.

 

Opis i położenie Przeznaczenie

w planie zagospodarowania

Cena

nieruchomości w zł

   Nr KW               | Ewidencja gruntów
 

KW OP1B/00026290/9

 

Działka nr 169/2

Jedn. rej. Nr G.79,

ark. mapy nr 1

 

 

0,0600 ha

 

Nieruchomość gruntowa znajdująca się w centralnej części obrębu Bierzów w otoczeniu gruntów zabudowanych o funkcji mieszkaniowej, przy głównej drodze asfaltowej. Lokalizacja  niekorzystna. Dojazd dobry. Działka jest zabudowana wolnostojącym obiektem handlowym będącym własnością użytkownika wieczystego. Nieruchomość ogrodzona i częściowo utwardzona. Uzbrojenie terenu dobre: woda, prąd, i kanalizacja. Sieć wodociągowa przecina działkę wzdłuż jej wschodniej granicy. Ponadto przez działkę przechodzi napowietrzna linia elektroenergetyczna.

 

Działka nr 169/2  – leży częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem

RM – tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych  i ogrodniczych oraz częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem

KDZ – tereny dróg publicznych – ulice zbiorcze

 

6.000,00 zł

 

(słownie: sześć tysięcy złotych )

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 31 stycznia 2018r. do dnia 21 lutego 2018r.

 

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy

o gospodarce nieruchomościami nie może być krótszy niż 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu i upływa z dniem 16.03.2018

Andrzej Pulit              

Wójt Gminy Skarbimierz

Drukuj Wydrukuj artykuł