Wykaz nieruchomości zlokalizowanych w miejscowości Żłobizna stanowiących własność Gminy Skarbimierz przeznaczonych do sprzedaży w drodze I przetargu ograniczonego.

Lp.  

Nr ewidencyjny nieruchomości

 

Pow. działki w ha

 

Nr księgi wieczystej

 

Opis i położenie

 

Przeznaczenie

w planie zagospodarowania przestrzennego

 

Rodzaj zbycia

Cena
 

1.

 

Działka:

nr 1/21,

jedn. rej. Nr G.356,

ark. map 2,

Żłobizna

 

 

 

Pow.

 

0,0033 ha

 

 

OP1B/00044616/3

 

Działka położona w środkowej części obrębu Żłobizna w otoczeniu gruntów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i usługową, w sąsiedztwie budynku mieszkalnego wielorodzinnego i bazy rolniczej przy ul. Forsycji ok. 4 km na południe od centrum miasta Brzeg – lokalizacja niekorzystna. Dojazdu brak.

Na działce znajduje się ogrodzona przepompownia ścieków. Stan zagospodarowania (możliwości inwestycyjne) słabe ze względu na kształt i wielkość działki.

Uzbrojenie terenu: prąd i kanalizacja.

 

W Księdze Wieczystej w dziale I-Sp nieodpłatna i nieograniczona czasowo służebność drogi na rzecz każdoczesnego właściciela działki gruntu nr 1/12 (z podziału której powstała działka nr 1/21) z ark. m. 2 w Żłobiźnie na niezabudowanym pasie gruntu przy zachodniej granicy działki nr 1/13 z ark. m. 2 polegająca na prawie przejazdu i przechodu. W dziale III m. in. ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością: nieodpłatna służebność drogi koniecznej na rzecz każdoczesnego właściciela działki – na działce nr 1/3 objętej KW Nr 33704 i na działce nr 1/10 objętej KW Nr 16536 na czas nieokreślony, polegająca na prawie przejazdu, dojazdu i przejścia  przez działki nr 1/3 i 1/10 na podstawie załącznika graficznego do uchwały Zarządu Powiatu Brzeskiego a to zgodnie z par. 6 umowy przeniesienia własności nieruchomości zawartej na podstawie art. 231 par. 1 KC – po przeniesieniu z KW Nr OP1B/00016536/3 na skutek odłączenia nieruchomości obciążonej. Przedmiot wykonywania działka Nr 1/12 z mapy 2, położona w miejscowości Żłobizna, nieruchomość władnąca działka nr 1/7.

 

Działki nr 1/21 – – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem:

– U2.1 – tereny zabudowy usługowej oświaty, U1 – usługi administracji, U8 – zabudowa usługowa inna.

 

 

Przetarg

ograniczony

 

1.200,00 zł

 

 

2.

 

Działka:

nr 25/2

jedn. rej. Nr G.399,

ark. map 1,

Żłobizna

 

 

Pow.

 

0,0026 ha

 

 

OP1B/00046065/9

 

Działka położona w południowej części obrębu Żłobizna w otoczeniu gruntów zabudowanych o funkcji mieszkaniowej oraz boiska sportowego, przy ul. Brzeskiej, ok. 4 km na południe od centrum miasta Brzeg – lokalizacja niekorzystna przy samej drodze (występuje uciążliwe sąsiedztwo). Dojazd dobry. Na działce znajduje się ogrodzona przepompownia ścieków zlokalizowana przy pasie drogi. Stan zagospodarowania (możliwości inwestycyjne) słabe ze względu na kształt i wielkość działki.

Uzbrojenie terenu: woda, prąd, gaz i kanalizacja.

 

Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

 

Działki nr 25/2 – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem:

– US – tereny usług sportu oraz częściowo KDZ – tereny dróg publicznych –  ulice zbiorcze.

 

Przetarg

ograniczony

 

1.000,00 zł

 

3.

 

Działka:

nr 144/9

jedn. rej. Nr G.74,

ark. map 1,

Żłobizna

 

 

Pow.

 

0,0013 ha

 

 

OP1B/00025583/3

 

Działka położona w północnej części obrębu Żłobizna w otoczeniu gruntów zabudowanych o funkcji mieszkaniowej i gospodarstwa ogrodniczego, przy ul. Brzeskiej, ok 3 km od południa od centrum miasta Brzeg – lokalizacja niekorzystna przy samej drodze głównej o natężonym ruchu, wydzielona z pasa drogi (występuje uciążliwe sąsiedztwo). Dojazd dobry. Na działce znajduje się nieogrodzona przepompownia ścieków zlokalizowana w pasie drogi (chodnika). Stan zagospodarowania (możliwości inwestycyjne) słabe ze względu na kształt i wielkość działki.

Uzbrojenie terenu: woda, prąd, gaz i kanalizacja.

 

W Księdze Wieczystej w dziale III m. in. ograniczone prawo rzeczowe: odpłatna i nieograniczona w czasie służebność przesyłu na rzecz Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie – zgodnie z §3 umowy ustanowienia służebności przesyłu Rep. A. Nr 835/2014 z dnia 13.02.2014 r. Działka nr 144/5 z mapy 1, położona w miejscowości Żłobizna, Tauron Dystrybucja S.A.

 

Działki nr 144/9 – leży częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem:

– 2KDGP – droga publiczna klasy GP – główna ruchu przyśpieszonego.

 

Przetarg

ograniczony

 

600,00 zł

 

4.

 

Działka:

nr 374/3

jedn. rej. Nr G.74,

ark. map 1,

Żłobizna

 

 

Pow.

 

0,0005 ha

 

 

OP1B/00025583/3

 

Działka położona w centralnej części obrębu Żłobizna w otoczeniu gruntów zabudowanych o funkcji mieszkaniowej przy ul. Malinowej, ok 3,5 km od południa od centrum miasta Brzeg – lokalizacja niekorzystna przy samej drodze, wydzielona z pasa drogi (występuje uciążliwe sąsiedztwo). Dojazd dobry. Na działce znajduje się nieogrodzona przepompownia ścieków zlokalizowana w pasie drogi. Stan zagospodarowania (możliwości inwestycyjne) słabe ze względu na kształt i wielkość działki.

Uzbrojenie terenu: woda, prąd, gaz i kanalizacja.

 

W Księdze Wieczystej w dziale III m. in. ograniczone prawo rzeczowe: nieodpłatna i nieograniczona czasowo służebność przesyłu zgodnie z treścią paragrafu 3 oświadczenia o ustanowieniu służebności przesyłu z dnia 28 sierpnia 2020 roku Nr Rep. A 4185/2020, działki nr 374/1 a.m. 1, 374/2 a.m. 3, 262/3 a.m. 3, 262/5 a.m. 3, 368/5 a.m. 3, 373/1 a.m. 3, 371/1 a.m. 3, 414 a.m. 1, 409 a.m. 3 256/5 a.m. 1, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu.

 

Działki nr 374/3 – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem:

– KDD – tereny dróg publicznych – ulice dojazdowe.

 

Przetarg

ograniczony

 

200,00 zł

 

5.

 

Działka:

nr 381/1

jedn. rej. Nr G.74,

ark. map 1,

Żłobizna

 

 

Pow.

 

0,0018 ha

 

 

OP1B/00025583/3

 

Działka położona w północno – zachodniej części obrębu Żłobizna w otoczeniu gruntów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową od wschodu oraz rolnych od zachodu, w sąsiedztwie cieku wodnego (rowu), przedłużenie ulicy Tulipanowej, ok 4,0 km na południe od centrum miasta Brzeg – lokalizacja niekorzystna, teren obniżony, zbierają się wody opadowe. Dojazd średni. Na działce znajduje się ogrodzona przepompownia ścieków zlokalizowana w pasie drogi. Stan zagospodarowania (możliwości inwestycyjne) słabe ze względu na kształt i wielkość działki.

Uzbrojenie terenu: woda, prąd i kanalizacja.

 

Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

 

Działki nr 381/1– leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem:

– ZL2 – tereny łęgów i zieleni przybrzeżnej przy ciekach wodnych.

 

Przetarg

ograniczony

 

700,00 zł

 

6.

 

Działka:

nr 432/18

jedn. rej. Nr G.286,

ark. map 1,

Żłobizna

 

 

Pow.

 

0,0011 ha

 

 

OP1B/00039224/0

 

Działka położona w północnej części obrębu Żłobizna w otoczeniu gruntów zabudowanych o funkcji mieszkaniowej, przy ulicy Magnolii, ok 3,5 km na południe od centrum miasta Brzeg – lokalizacja niekorzystna, przy samej drodze, wydzielona z pasa drogi (występuje uciążliwe sąsiedztwo). Dojazd dobry. Na działce znajduje się nieogrodzona przepompownia ścieków zlokalizowana w pasie drogi. Stan zagospodarowania (możliwości inwestycyjne) słabe ze względu na kształt i wielkość działki.

Uzbrojenie terenu: woda, prąd, gaz i kanalizacja.

 

Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

 

Działki nr 432/18– leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem:

– MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 

Przetarg

ograniczony

 

500,00 zł

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy

o gospodarce nieruchomościami nie może być krótszy niż 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu do dnia 24.12.2020 r.

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 12.11.2020 r. do dnia 03.12.2020 r.

 

 

                        Andrzej Pulit

                                                                                                                                                          Wójt Gminy Skarbimierz

Drukuj Wydrukuj artykuł