IV SESJA

RADY GMINY SKARBIMIERZ

VIII KADENCJI

odbędzie się dnia

21 stycznia 2019r.

    /poniedziałek/ godz.1000

  w sali Nr 7 Urzędu Gminy

 

              Porządek obrad.

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 10.12.2018r.
  4. Sprawozdanie Wójta z działalności.
  5. Zapytania radnych i sołtysów.
  6. 6. Podjęcie uchwał w sprawie:

1/ zmiany budżetu gminy na 2019 r.;

2/ ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Gminy Skarbimierz.;

3/ wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Brzeg zadania publicznego Gminy Skarbimierz dotyczącego opieki nad zwierzętami bezdomnymi.;

4/zmiany Uchwały Nr XXVIIII/190/2013 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Skarbimierz.;

5/ zmiany uchwały w sprawie zasad udzielenia dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska na terenie Gminy Skarbimierz.;

6/ rozpatrzenia skargi na Dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Skarbimierzu-Osiedle.

  1. Stanowisko w sprawie skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę XXXIX/257/2018 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 15 października 2018r. w sprawie podwyższenie minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli posiadających stopień awansu zawodowego stażysty i kontraktowego zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Skarbimierz.

8.Odpowiedzi na zapytania radnych i sołtysów.

  1. Wolne wnioski, pisma do Rady Gminy.
  2. Zamknięcie Sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/ –  / Marek Kołodziej

 

 

Drukuj Wydrukuj artykuł