XXVIII SESJA

RADY GMINY SKARBIMIERZ

VI KADENCJI

odbędzie się dnia

03 czerwca 2013r.

(poniedziałek) godz.1000

 

Porządek obrad.

1. Otwarcie Sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 26.04.2013r.

4. Zapytania radnych i sołtysów.

5. Sprawozdanie Wójta z działalności.

6. Przedstawienie sprawozdania z działalności EKO-Skarbimierz Sp. z o.o.

z bilansem finansowym.

7. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012r.

a) sprawozdanie finansowe za 2012rok,

b) sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012rok,

c) opinia RIO o sprawozdaniu z realizacji budżetu za 2012rok,

d) wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,

e) opinia RIO dotycząca wniosku komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

1/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Skarbimierz za 2012rok.;

2/ udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Skarbimierz.;

3/ zmiany budżetu gminy na 2013rok.;

4/ przyznania dotacji na prace konserwatorskie przy kościele p.w. Trójcy Świętej w Łukowicach Brzeskich.;

5/ określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Skarbimierz.;

6/ określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wysokości cen za te usługi.;

7/ terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.;

8/ rozpatrzenia skargi Pana Grzegorza Sydor na bezczynność Wójta Gminy.;

9/ rozpatrzenia skargi Pana Aleksandra Sinkowskiego na bezczynność Wójta Gminy.;

10/ rozpatrzenie skargi Pani Bernadetty Buczkowskiej – nauczycieli GZS w Skarbimierzu na Wójta Gminy Skarbimierz dotyczącej funkcjonowania GZS w Skarbimierzu.;

11/ uchylenia uchwały Nr XXIII/156/2012 z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie: określenia zasad Rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pracujących w Gminnym Zespole Szkół w Skarbimierzu Osiedle, dla których ustalono plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.

9. Odpowiedzi na zapytania radnych i sołtysów.

10. Wolne wnioski, pisma do Rady Gminy.

11. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Marek Kołodziej
Do pobrania:

Uchwały Rady Gminy Skarbimierz podjęte na XXVIII sesji w dniu 03 czerwca 2013r.

PROJEKTY UCHWAŁ NA XXVIII SESJĘ RADY GMINY SKARBIMIERZ – 03 czerwca 2013r.

Drukuj Wydrukuj artykuł