Zarządzenie Nr ZW/0050/ 143 /RSO- 23 /2023

                                     Wójta Gminy Skarbimierz

                                     z dnia 16 listopada 2023r.

w sprawie      przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Skarbimierz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok.Na podstawie art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023r.,poz.571), art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2023r., poz.40) oraz § 1 uchwały Nr III/12/2010 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania  z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie projektów  prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zarządzam, co następuje:

                                                                        § 1

Przeprowadzić konsultacje z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w sprawie projektu „Programu współpracy Gminy Skarbimierz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na  2024 rok”, zwanego dalej „projektem programu”.

                                                                        § 2

Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od dnia 17.11.2023r. do 01.12.2023r.

                                                                       § 3

1. Konsultacje przeprowadzane są w celu ustalenia wspólnych działań Gminy Skarbimierz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego określonych w „projekcie programu” i wprowadzenia ewentualnie zgłoszonych uwag.
2.Konsultacje przeprowadzone będą w sposób określony w uchwale Rady Gminy             Skarbimierz Nr III/12/2010 z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego                         sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi                              w art.3 ust.3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie projektów  prawa                                 miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
 

                                                                       § 4

1. Projekt programu będzie dostępny na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Skarbimierz.


2.Uwagi i opinie wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian należy składać drogą pocztową na adres Urząd Gminy Skarbimierz , ul. Parkowa  12, 49-318 Skarbimierz lub bezpośrednio do sekretariatu Urzędu Gminy  Skarbimierz.

 
                                                                     §  5

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.                          

                                                                      § 6

 Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.

                                                                                                     Wójt Gminy

                                                                                                  /-/ Andrzej Pulit                             

Drukuj Wydrukuj artykuł