Oświadczenie Wójta

Gminy Skarbimierz

 

W związku z nadużyciem jakie dopuściła się redakcja Panoramy publikując informacje będące pomówieniami zwracam się o zamieszczenie w gazecie następujących wyjaśnień:

  1. Już sam tytuł artykułu sugeruje , że jestem w kontrze do mieszkańców, co jest oczywistą nieprawdą, bo gmina, którą reprezentuję ma najlepsze wskaźniki w województwie opolskim w realizacji zadań na rzecz mieszkańców, a ja jako wójt mam duże poparcie od mieszkańców i bardzo dużo pozytywnych opinii w bezpośrednich kontaktach z mieszkańcami.
  2. Nieprawdą jest, że moje działania wpływają na niekorzyść uczniów, bo działania naszej gminy są ukierunkowane na rozwój bazy oświatowej, sportowej, kulturalnej i poprawę nauczania, co daje wymierne efekty. Nasze gimnazjum w ostatnich latach w egzaminach osiąga wyniki powyżej średniej powiatowej, wojewódzkiej i krajowej, a najlepsi uczniowie biorą udział w olimpiadach wiedzy na szczeblu krajowym z różnych przedmiotów. Dzieci oprócz planowanych zajęć mają dodatkowe zajęcia ze środków unijnych, a dyrekcja zobowiązuje nauczycieli do prowadzenia zajęć opiekuńczo- wychowawczych po lekcjach i w dniach kiedy nie ma zajęć lekcyjnych. Ponadto dla każdego chętnego po południu zapewniamy zajęcia sportowo-kulturalne.
  3. Sami rodzice wnioskują o utworzenie szkoły niepublicznej, bo mają dobry przykład niepublicznego przedszkola, które zapewnia lepsze warunki wychowawczo-opiekuńcze. Przedszkole niepubliczne jest wyposażone w znacznej części w sprzęt przez osobę prowadzącą. Sprzęt w przedszkolu publicznym pochodzi wyłącznie z dodatkowych środków budżetu gminy. Zapewne osoba prowadząca niepubliczną szkołę również doposaży szkołę z własnych środków.
  4. List otwarty został podpisany przez jedną osobę emocjonalnie związaną z grupą nauczycieli, która jest w konflikcie z dyrekcją szkoły. Konflikt z dyrekcją polega na tym, że nauczyciele domagają się wynagrodzenia za niewypracowane godziny nadliczbowe, a również za godziny wychowawczo opiekuńcze, które nie są zaliczane do podstawy wynagrodzenia według Karty Nauczyciela (do podstawy wynagrodzenia wynagrodzenie zalicza się tylko godziny lekcyjne). Pomimo zatrudnienia 47 nauczycieli na 37 oddziałów dochodzi do takich sytuacji, że na skutek absencji nauczycieli zamiast lekcji prowadzone są zajęcia wychowawczo opiekuńcze. W tych kwestiach nie ma sporu między Wójtem a nauczycielami, bo jest to typowy spór między pracodawcą a pracownikiem, czyli między dyrektorem  a nauczycielami. Zatem jest to oczywiste podanie nieprawdy przez związek nauczycielski i osobę podpisującą list. Opolski Kurator Oświaty Pan Michał Siek (nauczyciel) mając w kompetencjach nadzór pedagogiczny wydał nieuprawnioną opinię w sprawach pracowniczych, czym przekroczył swoje upoważnienie ustawowe. Zrobił to wspomagając się opiniami związków zawodowych. W opinii,  która w istocie jest pomówieniem, obciąża  Wójta, że ten wydając zalecenia naruszył prawo i dziwnym zbiegiem okoliczności niby niezależni rodzice piszą o łamaniu prawa przez Wójta. Otóż jako organ prowadzący mam obowiązek ustawowy nadzorować sprawy organizacyjne szkoły. W ramach kompetencji mam prawo wydawać zalecenia dyrektorowi szkoły, co do których wydał negatywną opinię Pan  Michał Siek nie mając upoważnienia ustawowego. W zaleceniach wskazałem nieprawidłowości, jakie stwierdził audytor zewnętrzny w rozliczeniach dyrektor z nauczycielami i wniosłem o stosowanie rozliczeń zgodnie z Kartą Nauczyciela i obowiązującą Uchwałą Rady Gminy oraz stosownych rozporządzeń MEN.

W załączeniu tekst zaleceń, aby opinia publiczna mogła sama ocenić, czy tekst zaleceń narusza prawo.

W żaden sposób nie można nazywać łamaniem  prawa wydanie zaleceń do stosowania obowiązującego prawa!!!

Z obowiązującego prawa wynika, że pracownicy w większości zakładów pracy w ramach 40 godzinnego  tygodnia pracy muszą przepracować  w ciągu roku 1850 godzin, a nauczyciele mają pracować do1640 godzin (w tym roku do 1600 godz.). Jednak do podstawy wynagrodzenia zalicza się nauczycielowi godziny lekcyjne w ciągu roku  w ilości 774 (w tym roku 756 godz.). Ponieważ według Karty Nauczyciela rok zajęć szkolnych wynosi 10 miesięcy , czyli 43 tygodnie (43 tyg.x18 godz.=774 godz.), a zajęcia lekcyjne według rozporządzenia MEN są realizowane w 32 tygodnie( 160 dni), a nie przez 43 tygodnie. Dzieląc 774 godziny przez 32 tygodnie  otrzymamy wynik 24 godziny w ciągu tygodnia, kiedy odbywają się zajęcia dydaktyczne ( lekcyjne), a ten sposób liczenia wynika z Karty Nauczyciela i obowiązującej Uchwały Rady Gminy. Ponadto ten sposób liczenia potwierdza Uchwała 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 14 kwietnia 1994r. IPZP 64/93

Odnosząc się do treści listu dotyczącego poprzedniej kadencji , kiedy zostałem nieskutecznie odwołany z funkcji Wójta przez Premiera, to przypominam, że powszechnie wiadomo, że wniosek poprzedniego Wojewody był aranżowany politycznie przez PSL. Natomiast wyroki WSA dotyczyły rozstrzygnięć nadzorczych Wojewody w obronie zwolnionej dyrektor , a jak się później okazało wszystkie miały wadę prawną, gdyż dopiero przed Sądem Pracy udowodnione zostało, że pełniła ona funkcję dyrektora nie mając stosownych kwalifikacji.  Oznaczało  to utratę funkcji z mocy prawa  art.26 Karty Nauczyciela. Wyroki w trzech sprawach , które wytoczyła mi była dyrektor były oparte o status pokrzywdzonej, który nadała jej prokuratura w Legnicy. Status pokrzywdzonej otrzymała była dyrektor  na podstawie fałszywego oskarżenia, co ostatecznie zostało udowodnione przed dalszym postępowaniem w tej prokuraturze. Dlatego Kurator Oświaty  i związki zawodowe posługując się  tego typu argumentacją , jaką posługiwała się wielokrotnie odwołana dyrektor, naruszają moje dobra osobiste.

 

 

Wójt Gminy Skarbimierz

Andrzej Pulit

 

Zalecenia do wdrożenia właściwego sposobu rozliczania godzin pracy nauczyciela

Drukuj Wydrukuj artykuł