XXIV SESJA

RADY GMINY SKARBIMIERZ

VIII KADENCJI

odbędzie się dnia

08 października 2021r. /piątek/ godz. 1000

w hali namiotowej GZS w Skarbimierzu-Osiedle

               Porządek obrad

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy z dnia 18 czerwca 2021r. i 05 lipca 2021r.

 4. Sprawozdanie Wójta z działalności.

   5. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. zmiany budżetu gminy na 2021r.
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
  3. wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki dla „EKO-SKARBIMIERZ” Sp. z o.o.
  4. wysokości stawek podatku od nieruchomości.
  5. przyznania dotacji na roboty budowlane przy kościele p.w. Św. Jakuba Apostoła                                            w Małujowicach.
  6. nadania nazw ulicy „Słoneczna” w Lipkach.
  7. nadania Honorowego Obywatela Gminy Skarbimierz.
  8. określenia tygodniowego obowiązkowego  wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letni i dzieci młodsze zatrudnionych                                    w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Skarbimierz.
  9. zmiany uchwały Nr II/5/2018 z dnia 19 listopada 2018r. w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Skarbimierz.

6. Raport o stanie oświaty w Gminie Skarbimierz.

7. Informacja o realizacji gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania

    Problemów Alkoholowych.

8. Informacje o oświadczeniach majątkowych osób do tego zobowiązanych.

9. Wolne wnioski, pisma do Rady Gminy.

   10. Zamknięcie Sesji.

                                                                                              /-/ Marek Kołodziej

                                                                                      Przewodniczący Rady Gminy

Drukuj Wydrukuj artykuł